© Flemming Lönqvist

Nyheder og anden orientering

Hurtige og korte nyheder og orientering vil blive givet her På startsiden er kun anført nyheder fra i år. Ved klik på rød knap i venstre side, kan du se arkivet med nyheder fra tidligere år og det "gamle" system. Vær opmærksom på, at ikke al orientering nødvendigvis er gældende i dag, da oplistnin- gen mere har karakter af historik. Bemærk, at generalforsamlingen har besluttet, at der fra 2012 kun udsendes meddelel- ser, herunder indkaldelser og referater, via vores hjemmeside. Fremfor løbende at skulle frekventere vores hjemmeside for at se om der skulle være nyt kan du få en mail, når vores hjemmeside har opdateringer med vigtig information. Til- meld dig denne ordning ved klik på knappen (Brug evt. Ctrl+klik, hvis du har blokering af POP-op vinduer slået til). Din mail-adresse beskyttes så andre ikke kan få kendskab til den.
 Tilmeld Mail-liste Tilmeld Mail-liste
9. marts 2021:

Referat fra ordinær generalforsamling

Den elektroniske generalforsamling er nu afsluttet og referatet kan læses her. 16. februar 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 2. marts 2021 kl. 19:00. grund af Corona-pandemien afholdes generalforsamlingen elektronisk. Hvordan dette foretages er beskrevet i indkaldelsen. Du kan se indkaldelsen, beretning, regnskab for 2020, forslag, herunder budgetforslag for 2021 i vores nyhedsbrev som kan downloades her. 15. januar 2021

Om den kommende kontingentopkrævning

Vær venligst opmærlsom på, at vi udsender opkrævning via NETS til dem vi har regi- streret som ejere pr. 1. marts 2021. Der har i det seneste år været gang i bolighand- len og nogle ejendomme i udstykningen har formentlig skiftet ejere. Det er sælgeren (ejendomsmægler) der har ansvaret for at grundejerforeningen får besked om ejer- skiftet, da vi ikke - sådan pr. automatik - får besked andre steder fra. Hvis du er ny ejer af en ejendom efter 1. marts 2020, bør man have modtaget en vel- komsthilsen fra Grundejerforeningen. Har man ikke det, så er ejerskiftet ikke blevet registreret. Det vil - trods alt - også være i købers interesse at dette er på plads, for der sker det, at hvis kontingentet ikke betales, så kører rykkerproceduren med geby- rer osv. og det er den nye ejer der hæfter for dette. Ny ejer kan så eventuelt prøve at gøre krav gældende overfor sælger, men det er noget besværligt noget. Så giv os gerne en meddelelse, hvis du er i tvivl om ejerskifte er registreret, til post@dygrfor.dk. Husk også at tilmelde til BetalingsService, hvis du vil undgå opkrævningsgebyr, Tilmelding kan ske ved at klikke her. Hvis man ikke ønsker at betale via BetalingsService, men gerne vil undgå opkræv- ningsgebyr, så skal kontingentet indbetales direkte til vores bankkonto inden den 1. marts. Skriv til post@dygrfor.dk så får du oplyst det kontonr. du skal indbetale til. Grunden til at kontingentet da skal betales 1 måned før normalt er, at vi da kan und- lade at udsende opkrævning til pågældende og dermed spare de omkostninger som er årsag til gebyret. 15. januar 2021:

Forslag til den kommende generalforsamling

Hvis man ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal et så- dant forslag fremsættes skriftligt (mail) senest den 15. februar, for at kunne blive be- handlet. Mail forslaget til post@dygrfor.dk. Hvis et forslag afstedkommer en væsentlig udgift (engangs eller løbende) bør forsla- get også indeholde en ide om, hvordan det evt. finansieres. Forslag der ikke overholder gældende love og bestemmelser eller forslag der vil fast- sætte administrative rutiner kan ikke behandles. Grundet Corona-restriktionerne er det endnu ikke besluttet, hvornår og på hvilken måde årets generalforsamling bliver afholdt. Alle der har tilmeldt deres mailadresse til os, vil blive adviseret på mail og det bliver selvfølgelig også bekendtgjort her på hjemmesiden. Velkommen til 2021 Nyhedspunkter fra 2020 er flyttet til nyhedsarkivet (vælg på knappen til venstre).
Nyheder tidligere år Nyheder tidligere år
Tilbage til toppen Tilbage til toppen
PDF-Filer En del af dokumenterne på vores hjemmeside er i PDF-format og kræver at man har en “Læser” in- stalleret på sin PC. Adobe - som er opfinder af PDF- formatet stiller en sådan læser gratis til rådighed. Den kan down- loades ved klik på knappen under her: