Foreningen

Fællesarealerne er ret store med græs, ‘skove’ og stier
Lorem Ipsum Dolor
Fra sogn til storkommune Ved udstykningens start var det et sogneråd, der var "kom- munal myndighed". Ved kom- munalreformen i 1970 blev Gadstrup By og Sogn omfattet af den ny Ramsø Kommune, der også kom til at omfatte Vi- by, Assendløse, Dåstrup, Ør- sted, Kirke Syv, Ramsømagle, Ramsølille, Brordrup, Salløv, Snoldelev og Hastrup. Indbyg- gertallet voksede kun lang- somt fordi Roskilde Lufthavn, der blev etableret i 1973, for- årsagede at der ikke længere måtte udstykkes i tilgrænsen- de områder. Så det var stort set kun i Viby-området der kunne udbygges. Dog blev der i 2003 lukket lidt op for mulig- hederne, hvorved Ramsøbak- ken i Gadstrup begyndte at skyde op. Efterhånden steg indbyggertallet til ca. 10.000 indtil den seneste kommunal- reform i 2006, hvor Ramsø Kommune sammen med Gundsø Kommune blev en del af Roskilde Kommune. Vi er her pr. 2018 ialt 87.382 ind- byggere i hele kommunen.
Om selve Dyssegårdens Grundejerforening Foreningen blev stiftet 16. de- cember 1967. De første par år havde foreningen mange op- gaver at varetage, som f.eks. etablering af veje, fortove, sti- er, grønne områder og lege- plads. Dengang var der selv- sagt nok at tage fat på. Da de fleste parceller var blevet be- bygget i 1974, blev vejetable- ringen i dette år afsluttet med et slidlag, hvorefter kommu- nen overtog drift og vedlige- holdelse. Indtil da var det grundejerne selv der havde betalt denne byggemodning. Meget af arbejdet med grønne områder og legepladsen blev foretaget af medlemmerne selv.

Foreningens nuværende virke

Efter udstykningens færdiggørelse var foreningens opgave herefter kun drift og vedligehol- delse af grønne områder og legeplads samt at være kontaktled til de offentlige myndigheder, især kommunen. Der er altså stadig noget praktisk og administrativt arbejde. Det klares dog (for det meste) med frivillig (Læs: Ulønnet) hjælp. De lave udgifter afspejles da også i kontin- gentets størrelse. Det forhold, at foreningens virke er bestemt til at varetage vedligeholdelse af fællesområder og som kontakt til det offentlige bevirker også at der er tinglyst pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Argumenter som foreningsfrihed gælder ikke her. Det er fastslået ved dom i adskillige sager rundt om i landet. Foreningen er ikke et organ til behandling af eventuelle nabostridigheder. Faktisk er det bedst at klare sådanne ting face-to-face, stille og roligt. Begynder en part først at blande be- styrelse eller andre myndigheder ind i sådanne stridigheder, resulterer det som regel i en optrapning. Bestyrelsen får undertiden henvendelser om andre medlemmer, der overtræder forskellige bestemmelser, f.eks. uhensigtsmæssig parkering på vejene. Disse henvendelser bliver vi nødt til at afvise, dels fordi det ikke indgår som foreningens formål at behandle så- danne sager og dels fordi vi ikke har de nødvendige beføjelser til at retlede. Dertil kommer, at vi slet ingen sanktionsmuligheder har. Generelt skal vi glæde os over, at vi bor i et parcel- husområde med kun meget få restriktioner (læs deklarationen). I dag findes der mange bo- lig- og grundejerforeninger, hvor der er restriktioner for, hvordan ens bolig må se ud, hvor- dan den skal vedligeholdes + derudover hvad medlemmerne må og ikke må. Så vi kan kun appellere til alle medlemmerne om at administre denne "frihed" med sund fornuft og tilbør- lig hensyn til hinanden.

Øvrige oplysninger

Vores hjemmeside er primært beregnet som service og opslagstavle for medlemmerne. Den første version af hjemmesiden blev sat i luf- ten af formand Flemming Lönqvist i marts 2001. Næste version kom 1. januar 2007 og næste igen i 2011 og seneste version i 2019. Det er lykkedes at gøre indkaldelser, beretninger, regnskaber og refera- ter elektroniske - helt tilbage til 1991. Derved er siden her et rigtig godt arkiv. Fra siden her vil kunne ses, hvem der p.t. sidder i besty- relsen, du kan dovnloade foreningens vedtægter og den tinglyste deklaration for hele om- rådet samt en "oversættelse" af de parkeringsregler der er nævnt i deklarationen. Endvidere vil du kunne tilmelde dig til BetalingsService, så kontingentet bliver betalt denne vej og til ti- den. På de øvrige sider kan du - via menuen foroven - downloade tidligere års regnskaber, GF-ind- kaldelser og referater og anden relevant orientering. Læsning af historiske referater kan væ- re interessant, idet man derved kan danne sig et indtryk af foreningens historie og ikke mindst hvilke forslag der har været stillet, men som blev nedstemt og dermed ikke gennem- ført. En summarisk opgørelse af mange af disse begivenheder har vi samlet i et historik-notat, som vi nu løbende vi søge ajourført. Klik her for at hente notatet. Korte nyheder er der også et punkt for. Har du givet os din mailadresse, vil du modtage et kort advis, når der sker væsentlige ændringer. Dette sker ikke så tit, så vi har ingen forvent- ning om dit daglige besøg, men omvendt vil vi jo også gerne have dit besøg, når der er nyt. Fra 2012 er det besluttet at foreningen kun informerer via denne hjemmeside, herunder også indkaldelser til generalforsamlinger. Sidste menupunkt "For ejd.mæglere" siger næsten sig selv. Her har vi samlet de oplysninger som ejendomsmæglere efterspørger, når de tager en ejendom til salg. Før i tiden fik vi så- danne forespørgsler pr. brev og en sådan besvarelse og fremsendelse af dokumenter osv. var både en tidsrøvende og udgiftstung affære. Alle disse almindelig efterspurgte oplysnin- ger, er nu gjort gratis tilgængelige.
Dyssegården... ..var navnet på den gård som udstykningen er opkaldt efter. Gårdejer Hans Chr. Andersen (født 1916) lod den udstykke i midten af 1960'erne. Hovedbygningen og en lade lod han bestå. Udstykningen blev i 1979 udvidet med 8 parceller på det område, hvor laden stod. Det hedder i dag Dyssegårds Vænge og dér - i nr. 1 - består stadig den gamle hovedbygning til Dyssegården.
Tilbage til toppen Tilbage til toppen