© Flemming Lönqvist

Basisoplysninger til ejendomsmæglere

Ved køb/salg af ejendom

F  A  Q
I forbindelse med køb og salg af ejendomme i udstykningen, modtager vi som regel fore- spørgsler fra mægler eller advokat. De oplysninger der typisk efterspørges, har vi samlet nedenfor. Derudover kan fra Download-siden hentes vores vedtægter, regnskaber og generalforsamlingsreferater helt tilbage fra 1991. Ønskes dette materiale i stedet tilsendt i printet form, koster det et gebyr. Det skal præcise- res at forudbetaling er en forudsætning for at modtage materialet. Materialet kan bestilles på mail, hvorefter oplysning om kontonr. (til indbetalingen) vil blive fremsendt. Oplysningspligt Bemærk: Iflg. vedtægterne skal oplysning om ny ejer tilgå foreningen senest 14 dage efter handlens indgåel- se. Klik her for evt. at sende en mail herom. Fra år 2010 tilsendes den årlige kontingentopkrævning via PBS (nu BS) til den vi har registreret som ejer pr. 1. marts i aktuelt år. Medlemspligt? Følgende adresser er, ifølge deklarationen, foreningens medlemmer og omfattet af medlems- pligt: Damvej 3 til 45 Dyssegårdsvej 5 + 7 +9 + 10 til 95 Alle på Dyssegårdsvænget Har foreningen optaget lån? Nej – foreningen har ingen gældsforpligtelser. Hvem ejer veje, stier og fællesarealer? Vores stier er matrikulært “ejet” af en af de tilstødende parceller, men der er offentlig adgang til disse. Fore- ningen ejer de grønne fællesarealer. Kommunen ejer både stamvej og boligveje samt belysning. Der er blandt nogle kommuner en tendens til at forsøge disse overdraget til resp. grundejerforeninger. I Roskilde Kommune er der dog ingen aktuelle planer om dette. Snerydning: Som udgangspunkt er den enkelte grundejer selv ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse af vej- stykke og fortov ud for egen parcel. På de af vores boligveje, der har en længde på over 100 m. sørger kommunen for snerydning og glatførebekæmpelse af vejen, men sidst prioriteret i deres vinterberedskabs- plan. Dvs. at adgangsvejene til Damvej 3-9, 11-21, 23-33 og 35-45, Dyssegårdsvej 16-20, 22-28 og 87-95 samt Dyssegårdsvænget, ikke ryddes/saltes ved kommunens foranstaltning. Mere nformation kan hentes fra Ros- kilde Kommunes hjemmeside. Fællesantenneanlæg ? I udstykningen er IKKE etableret fællesantenne-anlæg, men området er forsynet med fibernet og mange ejendomme har fået etableret tilslutning hertil. Grundejerforeningen er ikke involveret i dette og der er således heller ingen pligt til at være tilsluttet; det er alene et forhold mellem parcelejer og udbyder. I området er der ingen forbud mod paraboler og antenner, blot man følger gængse regler iht. gældende love. Er der p.t. planlagt ekstra store udgifter for medlemmerne udover kontingentet? Nej, men…. i 2023 blev udrullet forslag til nye ejendomsvurderinger og det forlyder at der nu vil forekomme vurdering af fællesarealer og dermed mulig beskatning af den værdi. Indtil nu er vores fællesarealer vurderet til 0 kr. og det er altså uvist om dette fortsætter. Derfor tages forbehold for kontingentstigning, hvis vi fra 2025 bliver opkrævet en sådan grundskyld. Regnskab og budget Alle årsregnskaber kan findes under downloads samt i efterfølgende års generalforsamlings indkaldelse . Budgetforslag for året findes i indkaldelserne til den ordinære generalforsamling samme år. Hvilken størrelse har kontingentet? Det fremgår af vores taksttabel. Ejere af parceller i udstykningen er forpligtet til medlemskab. Kontingentperioden er kalenderåret og kontin- gentet forfalder til betaling den 1. marts, med betalingsfrist til første bankdag i april måned. Hvordan opkræves kontingentet? Via Betalingsservice (BS). Tilflyttere kan med fordel tilmelde sig (se under menupunktet Foreningen). Fraflyt- tere skal huske at afmelde betalingsaftalen, da opkrævningen er bundet op på CPR/CVR nummer og ikke på ejendommen. Er man ikke tilmeldt BS må forventes tillæg af opkrævningsgebyr. Gebyret opkræves først året efter, da vi kun ved årets indbetalinger kan se indbetalingsmåden - og dermed de ekstra omkostninger. Hvis man ikke vil betale via Betalingsservice og gerne undgå opkrævningsgebyr, kan man indbetale sit kon- tingent senest på forfaldsdatoen (pt. 1. marts). Det kræver, at man selv orienterer sig om beløbets størrelse og angiver tydelig indbetaler (f.eks. matr.nr. eller adresse). Betaler man for lidt vil det dog udløse en opkræv- ning alligevel og så undgår man ikke gebyret. Betaler man for meget, vil dette blive modregnet i næste års kontingent. Husk venligst, at medlemmet selv har ansvar for betaling af kontingent og at fremsendelse af opkrævning faktisk er at forstå som en service. Hvornår afholdes ordinær generalforsamling? Hvert år i marts måned. Bemærk, at indkaldelser kun sker via denne hjemmeside, så nye ejere bør oplyse deres mail-adresse til os, så vil de modtage en kort advis, når hjemmesiden opdateres med væsentlige meddelelser/nyheder. Restancer: Desværre oplever vi det hvert år - at der er nogen der ikke betaler deres kontingent til tiden. Ydermere kan vi konstatere, at det - stort set - er de samme grundejere, der hvert eneste år er for sent på den. Konsekvensen af manglende rettidig betaling er, at der bliver pålignet rente og gebyr til kontingentet, iht. ren- telovens bestemmelser herom. Det betyder et gebyr for hver tilsendt rykkerskrivelse. Betales kontingent, ren- te og gebyr stadig ikke, kan fordringen overgives til retslig inkasso. Er der først pålignet rente/gebyr, vil en- hver efterfølgende indbetaling først blive brugt til dækning af gebyret. Man kan altså ikke “blæse højt og flot” på gebyret og kun indbetale kontingentet. I og med at der er tinglyst pligt til medlemskab af grundejerforeningen, er det ejeren af ejendommen, der hæfter for kontingent og gebyrer. Ved ejerskifte er det den nye ejer der hæfter for gælden, så man kan sige, at fordringen er bedre sikret end 1. prioriteten på ejendommen. Eventuel restance på en ejendom oplyses pr. mail til legitime parter. Betalingsfristen for kontingent er: Første hverdag i april, når opkrævning sker via Betalingsservice. Senest 1. marts, hvis man vil betale på anden vis (altså undgå BS).
Tilbage til toppen Tilbage til toppen