© Flemming Lönqvist

Nyheder og anden orientering

Hurtige og korte nyheder og orientering vil blive givet her. På startsiden er anført nyheder fra de seneste år. Ved klik på rød knap i venstre side, kan du se arkivet med nyheder fra år 2022 og tidligere. Vær opmærksom på, at ikke al orientering nødvendigvis er gældende i dag, da oplistningen mere har karakter af historik. Bemærk også at generalforsamlingen har besluttet, at der fra 2012 kun ud- sendes meddelelser, herunder indkaldelser og referater, via vores hjem- meside. Fremfor løbende at skulle frekventere vores hjemmeside for at se om der skulle være nyt, kan du få en mail, når vores hjemmeside har opdateringer med vigtig information. Vær sikker på at vi har din korrekte mailadresse. Din mailadresse beskyttes så andre ikke kan få kendskab til den.Ønsker du ikke at få mail fra os, så sletter vi din mailadresse på begæring, men så skal du selv holde dig opdateret med den information vi udsender. Til- eller afmeld dig ved at skrive en mail til post@dygrfor.dk I mailen bedes du anføre dit navn og adresse og om du vil til-eller afmeldes. Kun medlemmer kan optages på denne liste, så dit navn skal matche med vort medlemskartotek.
11. marts 2024

Parkeringsregler for udstykningen

Der synes at være et behov for genopfriskning af regler for parkering på vejene i vores område. Her taler vi både om “Stamvejen” og “boligvejene”. Stamvejen er at forstå som Dyssegårdsvej fra Slotsbakken til Kirkebakkens udstykning samt Dam- vej fra Hovedgaden til Dyssegårdsvej. Stamvejen er 12 m. bred (incl. fortove). Boligvejene er så alle stikvejene fra Stamvejen og er typisk 8-10 meter brede.. I deklarationen for området er bl.a. anført, at al parkering på stamvejen er forbudt. Den bestem- melse overstyres så af en bekendtgørelse for Roskilde Kommune, der sidst blev revideret i okto- ber 2019. Bekendtgørelsen kan du læse her. I Roskilde Kommune må der generelt parkeres helt eller delvist på fortovet, men kun på en sådan måde, at der efterlades mindst 1 meter fortovsbredde. Da fortovene på vores boligveje typisk kun er 1 meter brede, er lovlig parkering på fortovet ikke en mulighed. På stamvejene må kun parkeres i afmærkede P-båse. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg. (lastbiler, busser, autocampere mv.) og på- hængskøretøjer (trailere, campingvogne m.m.) med tilladt totalvægt over 2.000 kg. må IKKE parkeres på vejene i tidsrummet kl. 19:00 – 07:00. Disse henvises til særlige pladser for last- bilparkering. Den oversigt kan ses her. Andre påhængskøretøjer (trailere, campingvogne mm. under 2.000 kg.) må parkeres i indtil 24 timer. Derudover gælder selvfølgelig Færdselslovens regler om parkering. F.eks. må man ikke parkere foran en indkørsel, ejheller selv om det er ens egen indkørsel; heller ikke over for en indkørsel på modsatte side af vejen, hvis ind- og udkørsel til den parcel, dermed væsentlig vanskeliggøres. Det er kommunens P-vagter og Politiet der sanktionerer eventuelle overtrædelser. 11. marts 2024

Varsling om væsentlige kontingentstigninger i

de kommende år

Vi har tidligere omtalt det vurderingskaos der er ved at opstå, herunder at der muligvis nu indføres ejendomsskat på grundejerforeningers fællesarealer. Vi har hidtil ikke betalt sådanne skatter, da fællesarealer blev vurderet til 0 kr. Nu lader det imidlertid til, at vi fra 2025 bliver pålagt en sådan grundskyld, jf. nedenstående artikel. Vi ved ikke, hvor mange kvadratmeter vi ”ejer” og vi vil ikke spå om den forventede kontingentstig- ning, før vi har nogle mere konkrete tal. Langt de fleste boligejere i vort område skal i år betale mindre i grundskyld (beløbet er opført på forskudsopgørelsen for 2024), så lige som vi troede vi fik lavere skat, så skal den besparelse tilsyneladende hives ind på denne måde? Grundskyldens formål er at den skal være med til at finansiere kommunens infrastruktur, så som veje, skoler og institutioner mv. At fællesarealer nu skal regnes med giver derfor ingen logisk har- moni med formålet. Fællesarealerne har ingen salgsværdi og kan ikke udstykkes yderligere. Hvad nu, hvis vi ikke betaler den grundskyld – går arealerne så på tvangsauktion???? Artikel fra Parcelhusejernes Landsforenings hjemmeside Grundejerforeninger skal betale grundskyld fra 2025 Udgivet den 05. Marts 2024 Grundejerforeninger skal betale grundskyld fra 2025 I første omgang ser det meget uskyldigt ud, men på sigt bliver det formentlig ikke ubetydeli- ge beløb, som landets husejere vil skulle betale i grundskyld gennem deres grundejerfore- ningskontingenter. Selvom det efterhånden er nogle år siden, at den nye ejendomsvurde- ringslov blev vedtaget, så er betydningen af denne kun langsomt ved at vise sig. Det er som at lægge et stort puslespil, hvor det fulde billede først står klart, når den sidste brik er lagt. I forhold til boligskatterne udgøres brikkerne i første række af de nye (foreløbige) ejendoms- vurderinger og nye skattesatser, men dernæst også af nye ministersvar og nye oplysninger fra Vurderingsstyrelsen. Når det gælder landets boligejere, har udmeldingen fra Vurderingsstyrelsen hele tiden været, at fire ud af fem boligejere fra 2024 ville kunne se frem til lavere boligskatter, mens den sid- ste femtedel ville få en skatterabat, som beskytter deres boligøkonomi. Dette er imidlertid ik- ke den fulde sandhed. Alle de boligejere, der er medlem af en grundejerforening, vil nemlig kunne se frem til – via deres grundejerforeningskontingent – fra 2025 at skulle betale grund- skyld af værdien af de fællesarealer, som grundejerforeningen ejer. Noget som næppe mange af dem hidtil har gjort. I et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg oplyste skatteministeren således, at fællesarea- ler, der ejes af grundejerforeninger, efter den nye lov vil blive kategoriseret som en ubebyg- get erhvervsgrund og vurderet til 1/10 af grundværdien pr. kvadratmeter for et standardise- ret enfamilieshus med samme beliggenhed. Arealer, der er registreret som vej, vil dog blive vurderet til 0 kr. EksempelHvis man forestiller sig en rækkehusbebyggelse med 52 huse, hvor fællesarealet ekskl. veje udgør 22.000 m2, vil den årlige grundskyld komme til at udgøre 28.512 kr. sva- rende til 548 kr. pr. husstand, hvis det forudsættes, at den lokale grundskyld udgør 8,1 pro- mille, og grundværdien pr. m2 for et standardiseret enfamilieshus i området udgør 2.000 kr. Grundskylden er beregnet som 8,1 0/00 af 80 % af 1/10 af 2.000 kr. x 22.000 m2. For grundejerforeninger, der ikke hidtil har betalt grundskyld, kommer den første grund- skyldsopkrævning i 2025 – altså til næste år – og den fulde betaling indfases over en periode på ca. 21 år. Grundejerforeningen i eksemplet ovenfor vil derfor i 2025 kun skulle betale grundskyld med 1.354 kr., mens grundskylden for hvert af de efterfølgende år maksimalt kan stige med et tilsvarende beløb. Der går dermed nogle år, inden grundskylden for alvor vil kunne mærkes. På sigt bliver der dog tale om ikke ubetydelige beløb, som grundejerforeningerne – og der- med husejerne – skal af med. Der findes angiveligt ingen tal for, hvor mange grundejerfore- ninger, der findes i Danmark og hvor store fællesarealer, de ejer. Hvis det forudsættes, at der findes 15.000 foreninger, som efter udløbet af indfasningsperioden i gennemsnit skal betale 25.000 kr. hver især, kommer den samlede regning til at lyde på 375 mio. kr. om året. Den langsomme indfasning skyldes, at fællesarealerne første gang vurderes pr. 1.3.2021, men at grundskylden for årene 2022, 2023 og 2024 højst må stige med en procentdel af den tidligere betalte grundskyld, og da den er nul kroner, bliver regningen for disse år derfor det samme. For 2025 skal grundskylden beregnes på basis af vurderingen pr. 1.3.2023, men kan årligt højst stige med et beløb beregnet som 4,75 % af denne. Kilde: BDO, www.bdo.dk ------ 10. marts 2024

Referat fra ordinær generalforsamling

Så er referatet fra vores ordinære generalforsamling klar. Læs det her. 16. Februar 2024

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag, den 7. marts 2024 kl. 19:00 i Ramsø Hallens mødelokale. Du kan se indkaldelsen, beretning, regnskab for 2023 samt budgetforslag 2024 i vores nyhedsbrev som kan downloades her. Bemærk, at vi denne gang afhoilder generalforsamlingen i Ramsø Hallens mødelo- kale. Indgang på højre side af hallen eller via hovedindgangen, Du kan se en plan over lokalets placering her (du lander på hallens booking kalender. Rul lidt ned ad siden og du kan se planen). 31. Januar 2024

Fjernvarme til Gadstrup?

FORS A/S har nu fremlagt et projektforslag til fjernvarme i Gadstrup/Snoldelev. Byrådet har god- kendt forslaget i nov, 2023. Forudsætningen for igangsættelse af projektet er dog at man har tilsagn om tilslutning fra mindst 70% af områdets husstande. Det er derfor vigtigt at alle der er interesserede i den billigste opvarmningsform afgiver deres til- sagn inden 1. maj 2024. Læs mere her. 27. januar 2024

Om den kommende kontingentopkrævning

Vær venligst opmærlsom på, at vi udsender opkrævning via NETS (nu MasterPay- ment) til dem vi har registreret som ejere pr. 1. marts 2024. Der har i det seneste år været gang i bolighandlen og nogle ejendomme i udstykningen har formentlig skiftet ejere. Det er sælgeren (ejendomsmægler) der har ansvaret for at grundejerforeningen får besked om ejerskiftet, da vi ikke - sådan pr. automatik - får besked andre steder fra. Hvis du er ny ejer af en ejendom efter 1. marts 2023, bør man have modtaget en vel- komsthilsen fra Grundejerforeningen. Har man ikke det, så er ejerskiftet ikke blevet re- gistreret. Det vil - trods alt - også være i købers interesse at dette er på plads, for der sker det, at hvis kontingentet ikke betales, så kører rykkerproceduren med gebyrer osv. og det er den nye ejer der hæfter for dette. Ny ejer kan så eventuelt prøve at gøre krav gældende overfor sælger, men det er noget besværligt noget. Så giv os gerne en meddelelse, hvis du er i tvivl om ejerskifte er registreret, til post@dygrfor.dk. Husk også at tilmelde til BetalingsService, hvis du vil undgå opkrævningsgebyr, Tilmel- ding kan ske ved at klikke her. Hvis man ikke ønsker at betale via BetalingsService, men gerne vil undgå opkræv- ningsgebyr, så skal kontingentet indbetales direkte til vores bankkonto inden den 1. marts. Skriv til post@dygrfor.dk så får du oplyst det kontonr. du skal indbetale til. Grunden til at kontingentet da skal betales 1 måned før normalt er, at vi da kan und- lade at udsende opkrævning til pågældende og dermed spare de omkostninger som er årsag til gebyret. 27. januar 2024:

Forslag til den kommende generalforsamling

Hvis man ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal et så- dant forslag fremsættes skriftligt (mail) senest den 15. februar, for at kunne blive be- handlet. Mail forslaget til post@dygrfor.dk. Hvis et forslag afstedkommer en væsentlig udgift (engangs eller løbende) bør forslaget også indeholde en ide om, hvordan det evt. finansieres. Forslag der ikke overholder gældende love og bestemmelser eller forslag der vil fast- sætte administrative rutiner kan ikke behandles. ------- 15. oktober 2023

Græsslåningen

I denne sæson havde bestyrelsen - efter forslag fra et medlem - lade dele af vores græsarealer vokse “vildt med vilje”, for at fremme biodiversiteten. Meningen var så, at der ved slutningen af sæsonen skulle ske en nedklipning af al græsset (altså også det “vilde”). Det blev imidlertid vanskeligere end forudset, Vores egen græsklipper kunne ikke klare den opgave, så vi måtte hyre et professionelt firma til dette. Man kunne dog ikke komme til bunds i denne opgave uden først at fjerne det nu meget afklippede græs. Hele den proces er i gang i disse dage. Forinden havde adskillige medlemmer klaget over det høje græs og anførte bl.a., at man dels ikke kunne se evt. huller og “Høm høm’er” og dels at det var meget generende at færdes i. Det er derfor ikke sandsynligt at vi vil fortsætte dette forsøg til næste sæson 14. oktober 2023

Svar fra Klima-, Energi- og

Forsyningsministeriet

Jævnfør nedenstående artikel (3/9-23) om fjernvarme, er der nu fremkommet et svar fra relevant ministerie. Svaret kan du læse her. Det er desværre ikke noget konkret og desværre heller ingen tidshorisont. Skismen i dette her er, at hvis flere - indtil et konkret projektforslag og tidshorisont fremkommer - skifter over til en varmepumpeløsning, risikerer tilslutningsgrundlaget til at blive mindre end de 70%, der forudsættes for at et fjernvarmeprojekt er rentabelt, Det er dog nu oplyst at man vil søge eventuel anlægsudgift afskrevet over en længere peiode, således at procentilslutningen kan reduceres. 3. september 2023:

Fjernvarme til Gadstrup???

Inden udgangen af 2022 skulle alle husstande have fået besked om, hvorvidt man kunne få fjernvarme eller ej. Den vished savner vi stadig i Gadstrup. Ifølge Fors er Gadstrup et ”gult område”. Det betyder at fjernvarmen måske kommer. Et gult område kræver nærmere undersøgelse og et godkendt projektforslag, før det med sikkerhed kan siges, at fjernvarmen kommer. Et sådant projektforslag foreligger endnu ikke. Dog er det rimelig sikkert at evt. fjernvarme ikke vil blive tilført fra eksisterende fjernvarmenet. Det vil sige at der skal bygges et nyt kraftværk i en eller anden størrelse. Det skal formentlig så både dække Gadstrup, Snoldelev og Viby som alle er gule områder. Den økonomiske helhed Etablering af et kraftværk og udrulningen af fjernvarmnet skal kunne betale sig og derfor kræver det en vis tilslutning fra forbrugernes side og her er der et stort problem, for jo længere tid der går uden vished, jo flere vil etablere sig med alternative varmekilder, som f.eks. varmepunpe. Dermed svinder muligheden for en rentabel etablering af fjernvarme. Man kan frygte at FORS blot afventer dette, for dermed at sige at etablering af fjernvarme ikke kan betale sig i vores område. Allerede i januar 2023 blev denne bekymring omtalt i Dagbladet (se artikel her). Typisk er økonomien for den enkelte fjernvarmebruger, at det vil være 4-6.000 kr. billigere pr. husstand, pr. år , end hvis man f.eks. installerede varmepumpe. Så der er vægtige grunde til at vente på fjernvarmen. Men hvor længe skal man vente? Det er netop det essentielle. Mange står med et naturgasfyr der snart trænger til udskiftning og gaspriserne forventes fortsat at stige. Det kan føre til ”panikhandlinger” som forcerer udbredelsen af varmepumper. Vi ønsker derfor en tidshorisont om hvis og hvornår fjernvarmen evt. kommer. Det ønske er også til stede i andre af vores nærliggende landsbysamfund. Derfor har ”Initiativgruppen Fjernvarme til Veddelev” sammen med os og en række andre grundejerforeninger forfattet en henvendelse til: Klima- Energi og Forsyningsminister Lars Aagaard, Klima- Energi- og Miljøordførere i Folketinget, medlemmer af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og NEKST krisestaben. Du kan læse brevet her. Vi kan jo så håbe at der begynder at ske lidt mere og lidt hurtigere. Hvis fjernvarme ikke bliver realiserbart til vores områder, så er eneste alternativ at beholde det ”usikre” naturgas eller at få installeret en varmepumpe. Gad vide om der er tænkt på om vores el- net overhovedet kan magte den øgede kapacitet. Eller risikerer vi at der kommer andre afledte udgifter hertil? 27. marts 2023:

Nye vedtægter vedtaget

Det opdaterede vedtægtsforslag blev enstemmig vedtaget (18 medlemer repræsentered) på den ekstraordinære generalforsamling den 26. marts. De opdaterede vedtægter er nu lagt op på hjemmesiden og kan læses her. Formelt mangler Roskilde Kommunes godkendelse. Den anmodning er indsendt og når godkendelse foreligger vil den dato blive påført vedtægterne. 27. marts 2023:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referatet fra den eks-ord, generalforsamling den 26/3 kan læses her. 15. marts 2023:

Indkaldelse til ex-ordinær generalforsamling

Bestyrelsens forslag om opdatering af vedtægterne kunne ikke behandles på den ordinøre generalforsamling, da der ikke var nok medlemmer reoræsenteret. Derfor skal der - i henhold til vedtægterne - afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Se indkaldelsen her. 15. marts 2023:

Referat fra ordinær generalforsamling

Referatet fra den ordinære generalforsamling kan læses her. 16. februar 2023:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag, den 9. marts 2023 kl. 19:00 i Gnisten på Nyvej 38. Du kan se indkaldelsen, beretning, regnskab for 2022 samt budgetforslag 2023 i vores nyhedsbrev som kan downloades her. På dagsordenen er et forslag fra bestyrelsen om opdatering af vedtægterne. For- slaget med gældende og ændret tekst samt en årsagsforklaring er tilføjet i oven- nævnte nyhedsbrev. Når vedtægter skal ændres kan det kun lade sig gøre, hvis mindst halvdelen af medlemmerne (44) stemmer om det – og at der er mindst 2/3 af disse, der stemmer for forslaget. Er der ikke mindst 44 til afstemningen, skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der – uanset antal frem- mødte – kan vedtage forslaget med 2/3 flertal. Efterfølgende skal de god- kendte vedtægtsændringer også godkendes af kommunen. Giv os gerne fuldmagt Vi ved det kan være svært at mønstre 44 medlemmer til en generalforsam- ling, så hvis du er forhindret eller ikke lige kan afse tiden, så kan du give fuld- magt til bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Fuldmagten vil kun gælde dette konkrete forslag. Vi vil gerne undgå at skulle bruge kræfter og udgifter til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, så derfor gerne så mange fuldmagter som muligt. Selve forslaget er kun en opdatering og tydeliggørelse af, hvordan praksis har udviklet sig til i dag. Der er ikke indføjet nye begræns- ninger eller forpligtelser for medlemmerne. Du kan derfor afgive din stemme ved simpelthen at sende en mail til post@dygrfor.dk med dit OK. Blot husk også at anføre dit navn og adresse, Hver parcel/medlem har een stemme. Vi siger på forhånd tak. Velkommen til 2023 Nyhedspunkter fra 2022 er flyttet til nyhedsarkivet (vælg på knappen til venstre).