Nyheder og anden orientering

Hurtige og korte nyheder og orientering vil blive givet her På startsiden er kun anført nyheder fra i år. Ved klik på rød knap i ven- stre side, kan du se arkivet med nyheder fra tidligere år og det "gamle" system. Vær opmærksom på, at ikke al orientering nødvendigvis er gældende i dag, da oplistningen mere har karakter af historik. Bemærk, at generalforsamlingen har besluttet, at der fra 2012 kun ud- sendes meddelelser, herunder indkaldelser og referater, via vores hjem- meside. Fremfor løbende at skulle frekventere vores hjemmeside for at se om der skulle være nyt kan du få en mail, når vores hjemmeside har opda- teringer med vigtig information. Vær sikker på at vi har din korrekte mailadresse. Din mailadresse beskyttes så andre ikke kan få kendskab til den. Ønsker du ikke at få mail fra os, så sletter vi din mailadresse på begæring.
3. september 2023:

Fjernvarme til Gadstrup???

Inden udgangen af 2022 skulle alle husstande have fået besked om, hvorvidt man kunne få fjernvarme eller ej. Den vished savner vi stadig i Gadstrup. Ifølge Fors er Gadstrup et ”gult område”. Det betyder at fjernvarmen måske kommer. Et gult område kræver nærmere undersø- gelse og et godkendt projektforslag, før det med sikkerhed kan siges, at fjernvarmen kommer. Et sådant projektforslag foreligger endnu ikke. Dog er det rimelig sikkert at evt. fjernvarme ikke vil blive tilført fra eksisterende fjernvarmenet. Det vil sige at der skal bygges et nyt kraftværk i en eller anden størrelse. Det skal formentlig så både dække Gadstrup, Snoldelev og Viby som alle er gule områder. Den økonomiske helhed Etablering af et kraftværk og udrulningen af fjernvarmnet skal kunne betale sig og derfor kræver det en vis tilslutning fra forbrugernes side og her er der et stort pro- blem, for jo længere tid der går uden vished, jo flere vil etablere sig med alternative varmekilder, som f.eks. varmepunpe. Dermed svinder muligheden for en rentabel etablering af fjernvarme. Man kan frygte at FORS blot afventer dette, for dermed at sige at etablering af fjernvarme ikke kan betale sig i vores område. Allerede i januar 2023 blev denne bekymring omtalt i Dagbladet (se artikel her). Typisk er økonomien for den enkelte fjernvarmebruger, at det vil være 4-6.000 kr. billigere pr. husstand, pr. år , end hvis man f.eks. installerede varmepumpe. Så der er vægtige grunde til at vente på fjernvarmen. Men hvor længe skal man vente? Det er netop det essentielle. Mange står med et naturgasfyr der snart trænger til udskiftning og gaspriserne forventes fortsat at sti- ge. Det kan føre til ”panikhandlinger” som forcerer udbredelsen af varmepumper. Vi ønsker derfor en tidshorisont om hvis og hvornår fjernvarmen evt. kommer. Det øn- ske er også til stede i andre af vores nærliggende landsbysamfund. Derfor har ”Initi- ativgruppen Fjernvarme til Veddelev” sammen med os og en række andre grundejer- foreninger forfattet en henvendelse til: Klima- Energi og Forsyningsminister Lars Aagaard, Klima- Energi- og Miljøordførere i Folketinget, medlemmer af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og NEKST krisestaben. Du kan læse brevet her. Vi kan jo så håbe at der begynder at ske lidt mere og lidt hurtigere. Hvis fjernvarme ikke bliver realiserbart til vores områder, så er eneste alternativ at beholde det ”usikre” naturgas eller at få installeret en varmepumpe. Gad vide om der er tænkt på om vores el-net overhovedet kan magte den øgede kapacitet. Eller risikerer vi at der kommer andre afledte udgifter hertil? 27. marts 2023:

Nye vedtægter vedtaget

Det opdaterede vedtægtsforslag blev enstemmig vedtaget (18 medlemer repræsen- tered) på den ekstraordinære generalforsamling den 26. marts. De opdaterede ved- tægter er nu lagt op på hjemmesiden og kan læses her. Formelt mangler Roskilde Kommunes godkendelse. Den anmodning er indsendt og når godkendelse forelig- ger vil den dato blive påført vedtægterne. 27. marts 2023:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referatet fra den eks-ord, generalforsamling den 26/3 kan læses her. 15. marts 2023:

Indkaldelse til ex-ordinær generalforsamling

Bestyrelsens forslag om opdatering af vedtægterne kunne ikke behandles på den ordinøre generalforsamling, da der ikke var nok medlemmer reoræsenteret. Derfor skal der - i henhold til vedtægterne - afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Se indkaldelsen her. 15. marts 2023:

Referat fra ordinær generalforsamling

Referatet fra den ordinære generalforsamling kan læses her. 16. februar 2023:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag, den 9. marts 2023 kl. 19:00 i Gnisten på Nyvej 38. Du kan se indkaldelsen, beretning, regnskab for 2022 samt budgetforslag 2023 i vores nyhedsbrev som kan downloades her. På dagsordenen er et forslag fra bestyrelsen om opdatering af vedtægterne. For- slaget med gældende og ændret tekst samt en årsagsforklaring er tilføjet i oven- nævnte nyhedsbrev. Når vedtægter skal ændres kan det kun lade sig gøre, hvis mindst halvdelen af medlemmerne (44) stemmer om det – og at der er mindst 2/3 af disse, der stemmer for forslaget. Er der ikke mindst 44 til afstemningen, skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der – uanset antal frem- mødte – kan vedtage forslaget med 2/3 flertal. Efterfølgende skal de godkend- te vedtægtsændringer også godkendes af kommunen. Giv os gerne fuldmagt Vi ved det kan være svært at mønstre 44 medlemmer til en generalforsamling, så hvis du er forhindret eller ikke lige kan afse tiden, så kan du give fuldmagt til bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Fuldmagten vil kun gælde dette konkrete forslag. Vi vil gerne undgå at skulle bruge kræfter og udgifter til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, så derfor gerne så mange fuld- magter som muligt. Selve forslaget er kun en opdatering og tydeliggørelse af, hvordan praksis har udviklet sig til i dag. Der er ikke indføjet nye begrænsnin- ger eller forpligtelser for medlemmerne. Du kan derfor afgive din stemme ved simpelthen at sende en mail til post@dygrfor.dk med dit OK. Blot husk også at anføre dit navn og adresse. Hver parcel/medlem har een stemme. Vi siger på forhånd tak. 31. januar 2023

Om den kommende kontingentopkrævning

Vær venligst opmærlsom på, at vi udsender opkrævning via NETS (nu MasterPay- ment) til dem vi har registreret som ejere pr. 1. marts 2023. Der har i det seneste år været gang i bolighandlen og nogle ejendomme i udstykningen har formentlig skiftet ejere. Det er sælgeren (ejendomsmægler) der har ansvaret for at grundejer- foreningen får besked om ejerskiftet, da vi ikke - sådan pr. automatik - får besked andre steder fra. Hvis du er ny ejer af en ejendom efter 1. marts 2022, bør man have modtaget en velkomsthilsen fra Grundejerforeningen. Har man ikke det, så er ejerskiftet ikke blevet registreret. Det vil - trods alt - også være i købers interesse at dette er på plads, for der sker det, at hvis kontingentet ikke betales, så kører rykkerproceduren med gebyrer osv. og det er den nye ejer der hæfter for dette. Ny ejer kan så eventuelt prøve at gøre krav gældende overfor sælger, men det er noget besværligt noget. Så giv os gerne en meddelelse, hvis du er i tvivl om ejerskifte er registreret, til post@dygrfor.dk. Husk også at tilmelde til BetalingsService, hvis du vil undgå opkrævningsgebyr, Til- melding kan ske ved at klikke her. Hvis man ikke ønsker at betale via BetalingsService, men gerne vil undgå opkræv- ningsgebyr, så skal kontingentet indbetales direkte til vores bankkonto inden den 1. marts. Skriv til post@dygrfor.dk så får du oplyst det kontonr. du skal indbetale til. Grunden til at kontingentet da skal betales 1 måned før normalt er, at vi da kan undlade at udsende opkrævning til pågældende og dermed spare de omkostnin- ger som er årsag til gebyret. 31. januar 2023:

Forslag til den kommende generalforsamling

Hvis man ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal et sådant forslag fremsættes skriftligt (mail) senest den 15. februar, for at kunne bli- ve behandlet. Mail forslaget til post@dygrfor.dk. Hvis et forslag afstedkommer en væsentlig udgift (engangs eller løbende) bør for- slaget også indeholde en ide om, hvordan det evt. finansieres. Forslag der ikke overholder gældende love og bestemmelser eller forslag der vil fastsætte administrative rutiner kan ikke behandles. Velkommen til 2023 Nyhedspunkter fra 2022 er flyttet til nyhedsarkivet (vælg på knappen til venstre).
Nyheder tidligere år Nyheder tidligere år
Tilbage til toppen Tilbage til toppen