© Flemming Lönqvist
Nyhedsarkiv
Her har vi samlet nyheder og orienteringer fra tidligere år og det
"gamle" system. Dog har vi udeladt helt uaktuelle orienteringer uden
historisk værdi.
Vær opmærksom på, at ikke al orientering nødvendigvis er gældende i
dag, da oplistningen mere har karakter af historik.
Af samme årsag kan heller ikke forventes at eventuelle link stadig er
virksomme.
27. september 2022:
Forslag til ændrede vedtægter
Strenge regler i forbindelse med GDPR-regler og Hvidvasklovgivning gør den praktiske drift af foreningslivet noget
mere vanskeligt og kompliceret end tidligere. Vi har derfor løbende tilpasset os denne praktiske udførelse. Vi har
navigeret inden for nuværende vedtægters bestemmelser, om end man må sige at vedtægterne ikke længere af-
spejler den nye virkelighed.
På andre områder trænger vedtægterne også til lidt modernisering, så de harmonerer bedre i forhold til den måde
foreningen rent praktisk drives på i dag.
Dette er en høringsproces
Vi vil derfor til næste ordinære generalforsamling i marts 2023 fremlægge et forslag til ændrede vedtægter. Allere-
de nu vil du kunne læse forslaget som vi har udarbejdet det. Der er her tale om en høringsproces, hvor vi beder
jer medlemmer om at komme med eventuelle ændringsforslag til det fremlagte. Disse forslag vil så blive vurderet
og eventuelt indarbejdet i det endelige forslag, der fremlægges forud for generalforsamlingen.
Ændring af vedtægter kan være en lidt besværlig proces, idet en vedtagelse kræver at mindst halvdelen af medlem-
merne (44) er til stede og at mindst 2/3 af fremmødte stemmer for ændringen. Kan disse 2 kriterier ikke opfyldes
skal indkaldes til en ekstraordinær genereralforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte (ingen antalsbegrænsning) skal
stemme for.
Men der er også - i gældende vedtægter - mulighed for at afgive sin stemme pr. fuldmagt til bestyrelsen, hvis man
ikke har muighed/tid til selv at møde op på generalforsamligen. Mere om dette vil fremgå når det endelige forslag
fremlægges.
Det er vigtigt for os at præcisere, at forslaget om vedtægtsændringer er en tydeliggørelse og at der ikke er ændrin-
ger, der indskrænker eller forpligter medlemmerne mere eller mindre end i dag.
Forslaget - med vores kommentarer og begrundelser - kan læses/downloades
17. marts 2022:
Træer fældes – gratis brænde
I ugen der starter mandag den 4/4, vil der blive fældet de træer langs banelinjen, som var udpeget til at kunne ud- gøre en risiko for togdriften. Alle fældede træer vil blive skåret op og henlagt i mindre håndterbare stykker og kan – af medlemmerne – frit af- hentes til brug i pejs etc. KUN let bilkørsel (med eller uden trailer) er tilladt, hvis jorden er hård nok og der altså ik- ke efterlades hjulspor. Manglende overholdelse af dette vil kunne sanktioneres med erstatningskrav. Vi er også opmærksom på at et stort træ er væltet under den nylige storm “Malik” og ligger ind over “Indianersti- en”. Dette vil også blive skåret op.
16. marts 2022:
Referat fra ordinær generalforsamling
Download referatet fra den ordinære generalforsamling 10. marts
.
16. februar 2022:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag, den 10. marts 2022 kl. 19:00 i Gnisten på Nyvej 38. Du kan se
indkaldelsen, beretning, regnskab for 2021 samt budgetforslag 2022 i vores nyhedsbrev som kan downloades
31. januar 2022
Om den kommende kontingentopkrævning
Vær venligst opmærlsom på, at vi udsender opkrævning via NETS til dem vi har registreret som ejere pr. 1. marts
2022. Der har i det seneste år været gang i bolighandlen og nogle ejendomme i udstykningen har formentlig skiftet
ejere. Det er sælgeren (ejendomsmægler) der har ansvaret for at grundejerforeningen får besked om ejerskiftet,
da vi ikke - sådan pr. automatik - får besked andre steder fra.
Hvis du er ny ejer af en ejendom efter 1. marts 2021, bør man have modtaget en velkomsthilsen fra Grundejerfore-
ningen. Har man ikke det, så er ejerskiftet ikke blevet registreret. Det vil - trods alt - også være i købers interesse at
dette er på plads, for der sker det, at hvis kontingentet ikke betales, så kører rykkerproceduren med gebyrer osv.
og det er den nye ejer der hæfter for dette. Ny ejer kan så eventuelt prøve at gøre krav gældende overfor sælger,
men det er noget besværligt noget. Så giv os gerne en meddelelse, hvis du er i tvivl om ejerskifte er registreret, til
post@dygrfor.dk
.
Husk også at tilmelde til BetalingsService, hvis du vil undgå opkrævningsgebyr, Tilmelding kan ske ved at
klikke her
Hvis man ikke ønsker at betale via BetalingsService, men gerne vil undgå opkrævningsgebyr, så skal kontingentet
indbetales direkte til vores bankkonto inden den 1. marts. Skriv til
så får du oplyst det kontonr. du
skal indbetale til. Grunden til at kontingentet da skal betales 1 måned før normalt er, at vi da kan undlade at ud-
sende opkrævning til pågældende og dermed spare de omkostninger som er årsag til gebyret.
31. januar 2022:
Forslag til den kommende generalforsamling
Hvis man ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling skal et sådant forslag fremsættes skrift-
ligt (mail) senest den 15. februar, for at kunne blive behandlet. Mail forslaget til
post@dygrfor.dk
.
Hvis et forslag afstedkommer en væsentlig udgift (engangs eller løbende) bør forslaget også indeholde en ide om,
hvordan det evt. finansieres.
Forslag der ikke overholder gældende love og bestemmelser eller forslag der vil fastsætte administrative rutiner
kan ikke behandles.
--------------
9. marts 2021
:
Referat fra ordinær generalforsamling
Den elektroniske generalforsamling er nu afsluttet og referatet kan læses
her
.
----------------
28. december 202
0
Hunde skal føres i snor…..
….når de færdes på vores stier og fællesarealer. Det bliver vi desværre nødt til at indskærpe efter at have fået kla-
ger over, at nogen hundejere lader deres hund(e) løbe frit og ikke efterkommer andres anmodning om at tage
hunden i snor, hvis disse ‘andre’ føler sig utrygge ved løs hund.
Nogen giver endda udtryk for, at hunde godt må være løse, når det er uden for bymæssig bebyggelse. Det er en
misforståelse. Vores område er i bymæssig bebyggelse og fra en “kommenteret Hundelov og snor” kan citeres føl-
gende:
“Selvom hunden er velopdragen, må den ikke løbe frit alle steder. I byer og områder med bymæssig bebyggelse,
hvor man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hunde nemlig, iføl-
ge hundeloven, være i snor eller følge en person med fuldt herredømme over den. Snoren skal kunne gøres så
kort, så hundeføreren kan holde hunden tæt ind til sig. Derudover kan der i hver enkelt kommune være regler for,
at en hund ikke må gå uden snor.
Fuldt herredømme er ikke nærmere bestemt i loven, men betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan
standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr eller mennesker. Uanset om hunden må løbe frit eller skal
holdes i snor, er det altid hundeførerens ansvar, at hunden ikke volder skade eller er til gene for sine omgivelser.
Hvis hundens adfærd eksempelvis gør andre personer utrygge eller bange, bør den altid holdes i snor, uanset om
det er tilladt for hunde at løbe frit i området.
Uden for byer som eksempelvis parker og skove, har man pligt til at holde sin hund til sig, så den ikke strejfer om,
medmindre det er tilladt med fritløbende hunde, som det er i de mere end 200 etablerede hundeskove over hele
landet. Du kan finde en oversigt over hundeskove på
.”
Så kort og godt:
Vis hensyn og hold din hund i snor - og husk også lige at opsamle hundens “høm hømmer”.
20. november 2020
Klager over hegn
Grundejerforeningen har på det seneste fået flere henvendelser (klager) over andre medlemmers indhegning, der
får det til at tangere noget fæstningslignende og at det burde grundejerforeningen skride ind overfor.
Det er ikke noget grundejerforeningen kan blande sig i, da der ikke i vores formålsparagraf er anført, at vi skal age-
re ”smagsdommere”. Derimod er regler for opsætning af hegn typisk omfattet af bestemmelser i Deklaration/Lo-
kalplan, Hegnslov og Bygningsreglementet.
Det er den enkelte grundejer der har ansvaret for at disse regler overholdes og det er de kommunale myndighe-
der der har påtaleret, hvis reglerne ikke overholdes.
For vort område skal man især være opmærksom på bestemmelser i deklarationen, hvor der er forbud mod visse
typer hegn og så skal man især være opmærksom på reglerne omkring oversigtsarealer (det gælder især hjørne-
grunde). Her er der en højdebegrænsning (på såvel faste som levende hegn) på 1 meter i oversigtsarealet, målt fra
tilstødende vejes overflade.
Om et hegns udseende anføres i Hegnsloven bl.a.: ”I villa- og parcelhusbebyggelse vil de almindelige retningslinjer
normalt føre til forholdsvis lette og ikke særlige kostbare hegn.
For hegn om haver anfører loven særligt, at hensyn bør tages til, at hegnet kommer til at danne en tiltalende ram-
me om de pågældende ejendomme. Der lægges vægt på landskabelige forhold, og på hvad der er sædvanligt på
stedet. Det vil ofte være muligt at opsætte et fast hegn fx trådhegn eller raftehegn, mens et levende hegn vokser
op.” Dvs., at man ikke bare kan opsætte hvad som helst, men skal tage hensyn til, hvad der er sædvanligt på områ-
dets øvrige parceller og det gælder nok især skellet mod vej og fællesarealer.
Regler kan nogen gange være ret ”firkantede” og det er ikke altid muligt at lave regelsæt som passer i alle tilfælde.
Derfor vil der ofte (hos kommunen) kunne søges dispensationer i tilfælde, hvor meningen med bestemmelsen ikke
tilsidesættes væsentligt eller giver andre gener.
Du kan læse meget mere om ”Hegn” i denne
fra Roskilde Kommune.
23. juni 2020
Konstituering
Bestyrelsen har på sit møde den 22. juni konstitueret sig med Flemming Lönqvist som formand og Tobias Larsen
som næstformand. De rent administrative funktioner er udskilt fra bestyrelsesarbejdet og varetages pt. af Flem-
ming Lönqvist.
21. januar 2020
:
Højere kontingentopkrævningsgebyr fra 2020
Udgiften for udsendelse af kontingentopkrævninger til medlemmer der ikke er tilmeldt BetalingsService (BS) stiger
en smule hvert år. For 2020 er den akkumulerede stigning så meget, at vi bliver nødt til at hæve gebyret med 10,-
kr. for indbetalinger, der ikke sker via den automatiske betalingsservice. Betaler du således i år på anden måde
end med BetalingsService, vil din opkrævning næste år blive pålagt et opkrævningsgebyr på 50,- kr. At gebyret først
opkræves næste år, skyldes det forhold, at vi først ved indbetalingen kan se, hvorledes betalingen er sket.
Det er fortsat gratis at blive opkrævet via BS. Det er fordi vores omkostninger derved bliver absolut minimale. Er
du ikke tilmeldt endnu, så kan det gøres ved at
. Du bliver da stillet om til at kommunikere direkte med
NETs via en sikker forbindelse. De indtastede oplysninger om cpr-nr. og bankkonto får vi ikke kendskab til. Tilmel-
ding skal være sket senest 1. marts for at have virkning fra samme år.
Opkrævningsgebyret vil fremover stige mere og hyppigere. Det skyldes at der er nogle grundlæggende udgifter
ved at kunne have en ordning med udsendelse af indbetalingskort. Disse udgifter ville vi ikke have, hvis alle var
tilmeldt BS. Derfor har bestyrelsen fundet det rimeligt, at disse medlemmer pålægges denne udgift. Desto færre
medlemmer der er på denne ordning (fordi flere og flere betaler via BS), desto færre er der at fordele den grund-
læggende udgift på.
Der er en alternativ mulighed for gratis betaling. Det fordrer at man betaler direkte til vores bankkonto senest 1.
marts. For at bruge denne mulighed skal du maile til
post@dygrfor.dk
, at du gerne vil dette. Du vil herefter få en
svarmail om, hvor meget du skal betale og til hvilken bankkonto. Når betalingen så er registreret, annulleres ud-
sendelsen af din opkrævning fra Nets for dette år. Men det er vigtigt, at du mailer til os og at betalingen kan ses på
vores konto senest den 1. marts, ellers har vi ingen mulighed for at spare dig for gebyret, idet opkrævningen da ry-
ger af sted fra Nets. Der skal mailes til os om denne mulighed hvert år.
--
---------------------------------
16. december 2019
Parkeringsregler
Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg har i oktober godkendt en ny parkeringsbekendtgørelse. Den kan læses
her
.
Specifikt for vores udstykning kan følgende punkter fremhæves:
Der må IKKE parkeres helt eller delvis på fortov. hvis det dermed medfører fare eller ulempe for færdslen på
fortovet eller hvis der dermed efterlades mindre end 1.0 meters fortovsbredde.
Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg. (lastbiler, busser, autocampere mv.) og påhængskøretøjer (trai-
lere, campingvogne m.m.) med tilladt totalvægt over 2.000 kg. må IKKE parkeres på vejene i tidsrummet kl.
19:00 – 07:00. Disse henvises til særlige pladser for lastbilparkering. Den oversigt kan ses
her
.
Andre påhængskøretøjer (trailere, campingvogne m.m. under 2.000 kg.) må parkeres i indtil 24 timer.
Det er ikke i parkeringsbekendtgørelsen bestemt, om vores områdes tinglyste deklaration omkring parkerings-
forbud dermed kan tilsidesættes (det er den med “at al parkering på Damvej og den 12 m. brede stamvej er for-
budt”).
18. juli 2019
Undgå nabokonflikter - guide om Hegnsloven
Fra tid til anden bliver bestyrelsen kontaktet, når der er uenigheder om det fælles hegn naboerne imellem. Reg-
lerne om dette reguleres af Hegnsloven der kan være meget kompleks at læse og forstå. Det er vi ikke ene om at
erfare og derfor har Tanja L. Bjerggaard fra “Din-Bolighandel”, som er ejendomsmægler, MDE, Jurist, beriget os
med en nem, overskuelig og glimrende guide om, hvordan Hegnsloven fungerer. Du kan læse den
eller
downloade den som
PDF
(klik på ønsket link). Den findes også i vores Downloads sektion under ‘Øvrige’.
I forhold til skel ud mod offentlig vej, sti eller fælles arealer er der tale om “eget hegn”, der betyder at ‘hegnet’ skal
holdes helt på egen grund og ikke må række ud over skellinjen. Det betyder også at hække skal beskæres så de ik-
ke går udover skellinjen.
9. maj 2019
Fortsat fældninger
I løbet af maj / juni måned vil vores skoventreprenør igangsætte 2. etape af vores fældnings- og beskæringspro-
jekt.
2. etape bliver ca. 50% mere omfattende end 1. etape. Når den etape er tilendebragt vil bestyrelsen vurdere om
der akut er behov for flere etaper i år eller om vi kan begynde at planlægge en løbende årlig vedligeholdelse og
beskæring.
14. marts 2019:
Udskiftning i bestyrelsen
Ayoe Kilbak har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Henning Bagger indtræder derfor som bestyrelses-
medlem i resten af Ayo’s valgperiode (til marts 2020).
7. m
arts 2019:
Ny asfalt på vejene samt rep. af fortove.
Kommunens Plan- og Teknikudvalg har i dag godkendt forvaltningens indstilling om ny asfaltbelægning på en ræk-
ke af de kommunale veje. I vores område kommer det til at dreje sig om
stamvejene Dyssegårdsvej og Damvej (blå og grøn markering på kortet).
Men der er dét “problem” at der i forhold til eksisterende fortoves niveau
ikke er plads til et nyt asfaltlag på selve vejen. Derfor har man besluttet
at erstatte de eksisterende fortove af SF-sten (og græsarmeringssten)
med et helt nyt fortov med egentlig kantsten samt rigtige fortovsfliser.
Herefter kan selve vejen forsynes med et nyt lag asfalt.
Der vil også blive lavet et mere naturligt vejforløb af Dyssegårdsvej, som
markeret med grønt. Damvej (blå markering) vil derved få “udkørsel” i
Dyssegårdsvej.
Der vil efterfølgende blive vurderet, om yderligere foranstaltninger,
eventuelt skal laves for at dæmpe hastigheden. Bl.a. vil der givetvis blive
foretaget en trafiktælling og hastighedsmåling.
Arbejdet er planlagt udført i år.
28. februar 2019:
Træfældningerne godt i gang
Der nu sket en hel del på fællesarealerne. Skovfolkene er
ved at have tilendebragt første etape af
renoveringsprojektet med træfældninger. Det har afsted-
kommet en hel del brænde, som er placeret rundt om-
kring i stabler. Dette udmærkede pejsebrænde er til
medlemmernes fri disposition og kan afhentes efter
“først til mølle”-princippet. Når jord- og græsbund er til-
strækkelig tør og hård, kan vi godt acceptere at alminde-
lige person/varebiler (evt. med trailer) kører ind på områ-
det for at laste brændet. Det gør det trods alt nemmere.
Men vær opmærksom på, at der ikke afsættes hjulspor
eller terrænnet på anden måde ødelægges. Der skal for-
mentlig nok gå 2-3 uger endnu, før terrænnet er tilstræk-
kelig hårdt og tørt (fsv. der ikke kommer meget vådt vejr i mellemtiden).
Medtag evt. kædesav. hvis du har behov for at skære stammerne op i mindre stykker.
15. februar 2019
Hjemmesiden er blevet redesignet.
Velkommen til 4. version af vores hjemmeside. Den er blevet redesignet helt fra bunden for at imødekomme ti-
dens krav om et “moderne” design. Den har stadig samme indhold. Der er anvendt en anden typografi, der skulle
gøre det hele lidt mere læsbart. Alle historiske referater er selvfølgelig ført med over, så vi - med denne hjemme-
side - bibeholder historikken i vores forening. Hermed er referater fra de seneste 28 år tilgængelige. Den første
version af vores hjemmeside, så dagens lys i marts 2001. Den blev fornyet ifm. kommunesammenlægningen pr. 1.
januar 2007 og sidst redesignet ved hjemmesidens 10 års jubilæum i marts 2011 og her kommer så 4. version.
21. januar 2019:
Fældning og beskæring af træer og buske
Vi har truffet aftale med en skoventreprenør om en kraftig beskæring og udtynding blandt de mange træer på vo-
res fællesarealer. Dette store arbejde vil blive delt op i etaper og den første etape påbegyndes i februar, når vejr-
forholdene tillader det og jordbunden ikke er for blød. Første etape kommer til at omfatte "Kælkebakken", "Sko-
ven", "Fodboldbanen" og den gamle "legeplads". Vi vil herefter løbende aftale de næste etaper i takt med mu-
lighederne, både de praktiske og økonomiske.
Gratis brænde
De fældede træer vil så vidt muligt blive skåret op i mindre stykker og efterladt i bunker forskellige steder på fæl-
lesarealerne. Det vil være frit for medlemmerne at tilegne sig disse træstykker til pejsebrænde. I den forbindelse
må der dog ikke ske færdsel med motorkøretøjer på fællesarealerne, men eventuel trailer kan køres til nærmeste
stiforbindelse og så kan brændet fragtes dertil med trillebør etc.
Med skoventreprenøren er det derudover aftalt at afsavede grene og kviste hugges til flis og spredes relevante
steder på vores område.
1. december 2018
:
Ændringer i bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Sten Christensen har solgt sin ejendom og er fraflyttet udstykningen. 1. suppleanten er blevet
indkaldt, men har ikke ønsket at påtage sig hvervet. Derfor blev 2. suppleant Tobias Larsen indkaldt. Han har sagt
ja til opgaven og er derfor nu - pr. 1/12-2018 - en del af bestyrelsen.
1. december 2018
Fældning af træer mv.
På årets generalforsamling blev vedtaget en stor forhøjelse af kontingentet fra 2019, men at der så kunne modreg-
nes i forhold til egen indsats ved frivillig arbejde på fællesarealerne. Efterfølgende har det vist sig at være en opga-
ve der er umulig at realisere, dels på grund af de sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige aspekter og dels på
grund af uklarhed omkring reglerne for eventuelle skattemæssige konsekvenser (indberetning etc.). En henvendel-
se til Skat allerede i foråret 2018 har endnu ikke udvirket et svar.
Konsekvensen er, at vi vil henvende os til nogle professionelle til at foretage, fældning, udtynding og beskæring - i
etaper - og altså betale os fra det, efterhånden som økonomien er til det. Det vil - alt andet lige - forårsage en stig-
ning i årskontingentet fra 2019, men vi håber at kunne holde det et stykke under de 1.500,- kr., som blev varslet og
faktisk vedtaget på generalforsamlingen.
1. juni 2018:
Fartdæmpning på Dyssegårdsvej: Svar fra kommunen
Vores henvendelse til kommunen af 25. marts, er nu besvaret således fra Park og Vej:
"
Vi udførte en trafiktælling i 2013 på Dyssegårdsvej ud for nr. 22. Den viste, at der i gennemsnit på et hverdagsdøgn kørte cirka 222
køretøjer, hvoraf 11 var lastbiler. Gennemsnitshastigheden var på ca. 32,8 km/t og 85 % fraktilen lå på cirka 45,4 km/t. Der var i alt 16
køretøjer, der overskred hastighedsgrænsen, hvor af 2 kørte mellem 60 og 65 km/t, som var de højest målte hastigheder.
I forhold til den tælling mener vi ikke, at der er et problem med hastigheden på Dyssegårdsvej. Vi ser desværre mange steder i kom-
munen, at 85 % fraktilen ligger et stykke over 50 km/t i byzone, og det er ikke tilfældet her.
Vi har fuld forståelse for, at I er bekymret på jeres børn vegne. De midler vi har til trafiksikkerhed og skoleveje prioriterer vi efter hvor
behovet er størst. Tiltag på Dyssegårdsvej vil i en prioritering med andre mulige tiltag i hele kommunen ikke blive prioriteret højt, og
derfor er der ikke udsigt til at der vil blive etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på jeres vej i en overskuelig fremtid.
Hvis trafikken har ændret sig meget siden 2013 vil vi overveje om vi skal lave en ny tælling i foråret 2019 på Dyssegårdsvej. Umid-
delbart har vi ikke kendskab til større ændringer i Gadstrup, men måske I har kendskab til noget, der kan forsvare at lave en ny tæl-
ling?
"
20. maj 2018:
Privatlivspolitik
Den 25. maj 2018 træder EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i kraft og den nuværende Persondatalov erstat-
tes. I den forbindelse kommer der skærpelser af kravene til, hvordan virksomheder og vi som forening opbevarer
og behandler personoplysninger. Forandringerne består primært i, at vi skal beskrive og dokumentere, både eks-
ternt og internt, hvordan og hvad vi registrerer og hvad vi bruger oplysningerne til. Vi har derfor udfærdiget en
privatlivspolitik, som du kan læse/hente ved at
. Denne politik kan ændres fra tid til anden og vil kunne
findes dels på siden under "Bestyrelsen" og dels under siden "Downloads / Anden orientering".
17. april 2018:
Velkomstfolder revideret
En opdateret udgave af velkomstfolderen er lagt op. Der er kun enkelte redaktionelle rettelser omkring aktuel
kontingentsats.
25. marts 2018:
Fartdæmpning på Dyssegårdsvej?
På foranledning af flere medlemshenvendelser og senest på vores generalforsamling, blev der udtrykt bekymring
for den fart, som visse trafikanter kommer med på vores stamvej. Der blev også kritiseret den øgede trafik, der be-
nytter Dyssegårdsvej som genvej fra Kirkebakken og Ramsømaglevej til Brodrupvej. På den baggrund har besty-
relsen rettet henvendelse til kommunen med forslag om nogle fartdæmpende foranstaltninger og et forbud mod
gennemkørende tung trafik. Du kan se henvendelsen
her
.
25. marts 2018:
Grundejerforeningens historik
Ved bladren i de gamle protokoller, har der i 2011 været nedfældet diverse skelsættende punkter i foreningens hi-
storie. Dette ark er siden opdateret frem til nu. For dem der interesserer sig for det, kan det være interessant at få
et indblik i nogle af de mange punkter der faktisk danner foreningens nu 50 årige historie. Meget kan også læses i
de beretninger og generalforsamlingsreferater, der er tilgængelige her på hjemmesiden, helt tilbage til 1991. Du
kan læse historikken
og vi vil søge løbende at holde den ajour.
25. marts 2018:
Ny kasserer
Vores mangeårige kasserer Ferdinand Franzpötter har på bestyrelsens konstituerende møde den 22. marts, ønsket
at trække sig lidt tilbage. Ferdinand blev valgt ind i bestyrelsen i 1977 og har siden 1980 været kasserer, hvor han
har siddet solidt og fast på pengekassen. En stor tak til Ferdinand for en strålende og trofast indsats. Ny kasserer
blev Ayoe Kilbak, Damvej 39. Ferdinand fortsætter i bestyrelsen som almindelig bestyrelsesmedlem.
--------------------
1. december 2017
:
Træfældning mv. på vores fællesarealer
Som omtalt på seneste generalforsamling, trænger vores fællesarealer til en gevaldig "oprydning", udtynding og
fældning af træer. Det er så stor en opgave, at den ikke kan løses af frivillig arbejdskraft (der også i de senere år
har været en mangelvare). Derfor har vi siden maj måned søgt firmaer der kan påtage sig denne opgave og give et
tilbud herpå. Det er dæleme lidt af en opgave, idet det indtil nu kun er lykkedes (siden sept) at få 3 til at se på om-
rådet med henblik på afgivelse af et tilbud. Indtil nu har vi kun modtaget 1 tilbud og det lyder på flere hundrede
tusinde kroner. Vi afventer stadig tilbud fra de øvrige (de har ikke sagt nej), da vi skal have noget at sammenligne
med. Krisen er øjensynlig ovre og det lader til at vi kommer op på et ikke forventet prisniveau. Bestyrelsen vil drøf-
te det videre tiltag, når vi har fået de 2 øvrige tilbud.
1. december 2017
Udskiftning i bestyrelsen
Da nuværende bestyrelsesmedlem Kenneth Kampmann frafrlytter udstykningen den 4/12, er 2. suppleant Sten
Haunstrup Christensen, Dyssegårdsvej 22 indtrådt i bestyrelsen.
18. september 2017
Udskiftning i bestyrelsen
Da nuværende bestyrelsesmedlem Connie Hansen er frafrlyttet udstykningen, er 1. suppleant Ayo Kilbak, Damvej
39, indtrådt i bestyrelsen.
---------------------
21. august 2016
:
Trappe genetableret
Vi har nu fået genetableret trappen ned af baneskrænten i udstykningens sydligste ende, Den blev jo revet væk af
stormen og væltede træer for et par år siden. På årets generalforsamling blev et forslag om genetablering vedta-
get. Vi er siden blevet lovet forskellige tilbud på sådan en trappe, endda udsigt til en billig ståltrappe med gelæn-
der. Det er muligt at løftet om, hvor billig den trappe ville være, ikke kunne holde "vand", for trods flere rykkere,
lykkedes det ikke at få et konkret tilbud frem. Vi har derfor taget os til takke med en noget mere simpel, men dog
brugbar løsning. Den kom til at stå grundejerforeningen i 10.000 kr.
Den "grønne" vækstrate er meget stor
I
denne sommer har vi erfaret at alt er groet helt fantastisk. Godt i de fleste tilfælde, men vi må også erkende, at
mange af vores træer er blevet alt for høje. Vi har fået foretaget beskæringer af en del træer og fældet andre væl-
tetruede træer. Men der er alvorlig brug for en "græsslåning" af træerne; altså få kappet en del i højden. Det bliver
den største opgave (og udgift) i de kommende år.
Mange hække breder sig lidt kraftigt
Vi har også konstateret, at der for nogle af vores medlemmer kniber med at få klippet deres hæk. Som udgangs-
punkt har en hæk hidtil måtte være op til 180 cm. i højden, når den stod i skel. Nu tillades dog en højde på op til
200 cm. Når en hæk står i skellet mellem 2 parceller, må den plantes lige i skellet. En hæk ud mod vej/fortov eller
fællesareal, skal dog plantes så langt inde på egen grund, at bevoksningen ikke rager ud på vejen eller fortovet.
Dét er et problem nogle steder. Det er ikke rimeligt at der på den måde "forsvinder" 1-1,5 meter af fortovsbred-
den. Derfor en henstilling om, at sådanne hække snarest bliver beskåret, i hvert fald i bredden, men at højden på
maks. 200 cm. også respekteres. Hvis nogen klager over en for høj/bred hæk kan forholdet indbringes for Hegnsy-
net, som så vil give et pålæg, evt. med fuldbyrdelse. Vi kan hilse og sige, at det absolut ikke er en billig løsning :-)
Renholdelse af fortove
Grundejerne henledes opmærksomheden på, at den enkelte grundejer har pligt til at renholde fortov ud for egen
parcel, herunder evt. snerydning og glatførebekæmpelse. Det gælder også for de parceller som har skel ud mod
den brede stamvej og særlig, hvor der vokser græs i armeringsstenene, skal dette slås.
18. april 2016
Velkomstfolder opdateret
På generalforsamlingen blev besluttet at ophæve vores snerydningsordning og velkomstfolderen er derfor opdate-
ret i overensstemmelse hermed. Ny udgave fra Download-siderne.
----------------
23. november 2015:
Opdatering om snerydning
Det har stadig ikke været muligt at få materiel ud til at rydde de boligveje som ikke bliver ryddet på kommunens
foranledning. De entreprenører vi har kontakt med, er nemlig stadig meget optaget af deres kontrakter med Vej-
direktoratet, kommuner og firmaer. Da nærmeste dages vejrudsigt lover varmere vejr + regn, løses problemet af
sig selv. Ærgerligt at situationen er sådan, men alternativet for os, ville have været at etablere en aftale om et be-
redskab, men det er på ingen måde billigt.
Kommunen har - på vores forespørgsel - meddelt os at resten af kategori B-vejene (altså dem som kommunen ryd-
der) er planlagt ordnet i løbet af dagen. Enkelte steder har man måtte opgive at komme gennem vejen, fordi an-
vendt materiel ikke var stærkt nok til at skubbe den efterhånden tunge sne. Dette er man opmærksom på og vil
sende kraftigere materiel forbi. Det forudsætter dog også at ingen biler, trailere osv. er parkeret på vejene, for man
undlader hellere rydning frem for risiko for skader på parkerede køretøjer.
22. november 2015:
Snerydning
Nogle har spurgt til, hvornår sneen bliver ryddet på vores veje og hvornår grundejerforeningens beredskab træder
i kraft.
Først og fremmest må vi bedrøve med at grundejerforeningen ikke har et egentlig beredskab; altså sneryddere der
starter ud, så snart sneen falder (eller er faldet). Det ville være alt for omkostningstungt at have et sådant bered-
skab. Dernæst kan fortælles at sneen er faldet i en sådan mængde at vi gerne aktiverer en snerydning, men vi
kommer ind som en sidste prioritet, da alle sneryddere jo først skal udføre opgaverne for de instanser de har
kontrakt med. Først derefter kan der måske frigøres kapacitet til rydning på vores områder og vi vil så vurderes
situationen igen.
Den kommunale snerydning sørger for rydning på nogle af vores boligveje, men som udgangspunkt er den enkelte
grundejer selv ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse af vejstykke og fortov ud for egen parcel. På de af
vores boligveje, der har en længde på over 100 m. sørger kommunen dog for snerydning og glatførebekæmpelse
af vejen, men sidst prioriteret i deres vinterberedskabsplan. Dvs. at adgangsvejene til Damvej 3-9, 11-21, 23-33 og
35-45, Dyssegårdsvej 16-20, 22-28 og 87-95 samt Dyssegårdsvænget, ikke ryddes/saltes ved kommunens
foranstaltning. Mere information kan hentes fra Roskilde Kommunes hjemmeside. På den hjemmeside kan ses, at
vores boligveje (over 100 m. længde) er kategoriseret som B-veje og vil, på hverdage, blive ryddet af kommunen,
når A-vejene er gjort farbare.
14. juli 2015:
Velkomstfolder for tilflyttere
Bestyrelsen har udarbejdet en folder der byder nye tilflyttere velkommen. Den introducerer foreningen med prak-
tiske oplysninger. Folderen udleveres fremover i trykt form til nye medlemmer.
Ved denne første udgave har vi dog valgt at udsende den trykte folder til alle vores medlemmer - til orientering.
Samtidig har vi meddelt medlemmerne individuelt, hvilke data vi har om dem.
Folderen vil - såvel nu som i fremtidig opdaterede udgaver - kunne downloades fra fanen "Downloads" under "An-
den orientering".
10. april 2015
God ide at vi har din mailadresse
Tilmeld dig vores nyhedsbrev ovenfor, så får du besked når der er nyt på hjemmesiden. En afledt fordel er også at
vi lige kan kontakte dig på mail, hvis vi har en besked der kun gælder dig. Det har nogle stykker netop mærket, idet
vi sådan helt gelinde kunne minde om at de ikke havde betalt deres kontingent endnu, men at de godt kunne nå
det, hvis de skyndte sig. Da ville de undgå den "kedelige rykker med gebyr på 100 kr.", der snart afsendes til alle
der ikke har betalt. Denne mail-service var gratis og at forstå på nogle tilbagemeldinger, så har der virkelig været
tale om en forglemmelse - og betalingen blev hurtig ordnet.
2. april 2015
P-reglerne i udstykningen
Der har gennem den seneste tid været en misforstået holdning til, hvordan de i deklarationen nævnte P-regler
skulle tolkes. Derfor har vi nu udfærdiget en ny regelfortolkning som dels kan hentes på download siderne under
"anden orientering", men også kan
.
2. april 2015
Appel til hundelufterne
På generalforsamlingen blev der udtrykt ærgrelse over de hundeluftere som ikke samler deres hunds efterladen-
skaber op (læs: Hundelort) og at de som samler det op i en pose, da bare smider posen ind i hæk eller busk.
Alle er velkommen til at lufte deres hund på vores fællesarealer, men betingelsen er, dels at den føres i snor og
dels at hundens efterladenskaber samles op og fragtes til en affaldsspand. At efterlade pose med indhold i natu-
ren, gør kun nedbrydningsprocessen endnu mere langvarig. At en hund skal føres i snor på vores arealer, skyldes
almindelig hensyn til andre mennesker og andre hunde der kan blive ængstelige ved løse hunde.
13. februar 2015:
Højere kontingentopkrævningsgebyr for 2015
Udgiften for udsendelse af kontingentopkrævninger til medlemmer der ikke er tilmeldt BetalingsService (BS) stiger
en smule hvert år. For 2015 er den akkumulerede stigning så meget, at vi bliver nødt til at hæve gebyret med 10,-
kr. for indbetalinger, der ikke sker via den automatiske betalingsservice. Betaler du således i år på anden måde
end med BetalingsService, vil din opkrævning næste år blive pålagt et opkrævningsgebyr på 35,- kr. At gebyret først
opkræves næste år, skyldes det forhold, at vi først ved indbetalingen kan se, hvorledes betalingen er sket.
Det er fortsat gratis at blive opkrævet via BS. Det er fordi vores omkostninger derved bliver absolut minimale. Er
du ikke tilmeldt endnu, så kan det gøres ved at
. Du bliver da stillet om til at kommunikere direkte med
NETs via en sikker forbindelse. De indtastede oplysninger om cpr-nr. og bankkonto får vi ikke kendskab til. Tilmel-
ding skal være sket senest 1. marts for at have virkning fra samme år.
Opkrævningsgebyret vil fremover stige mere og hyppigere. Det skyldes at der er nogle grundlæggende udgifter
ved at kunne have en ordning med udsendelse af indbetalingskort. Disse udgifter ville vi ikke have, hvis alle var
tilmeldt BS. Derfor har bestyrelsen fundet det rimeligt, at disse medlemmer pålægges denne udgift. Desto færre
medlemmer der er på denne ordning (fordi flere og flere betaler via BS), desto færre er der at fordele den grund-
læggende udgift på.
Der er en alternativ mulighed for gratis betaling. Det fordrer at man betaler direkte til vores bankkonto senest 10.
marts. For at bruge denne mulighed skal du maile til
, at du gerne vil dette. Du vil herefter få en
svarmail om, hvor meget du skal betale og til hvilken bankkonto. Når betalingen så er registreret, annulleres ud-
sendelsen af opkrævning fra Nets for dette år. Men det er vigtigt, at du mailer til os og at betalingen kan ses på vo-
res konto senest den 1. marts, ellers har vi ingen mulighed for at spare dig for gebyret, idet opkrævningen da ryger
af sted fra Nets. Der skal mailes til os om denne mulighed hvert år.
------------
31. august 2014:
Så er der igen gratis brænde
Så har skovfolkene været i gang med 2. fase af nødvendige træfældninger. Det er sket langs jernbanen på det vi
kalder "Indianerstien". Her er de fældne træer skåret op i stammer på ca. 1 meter og ligger nu klar til fri afhentning
af foreningens medlemmer.
2. marts 2014
Gratis brænde
De hyrede "skovfolk" har nu fældet en del træer, midtpå ved foldboldbanen og på arealet lige før jernbanetrappen.
De er ikke helt færdige med alle fældningerne og mangler også at fjerne alle grenene. Alt efter vejret fortsætter de
snarest muligt.
Selve træstammerne er blevet skåret op i fornuftige størrelser og det er nu frit for medlemmerne at hente disse
som brænde til pejsen. Det er gratis samt afgifts- og skattefrit :-) Hent brændestykkerne i en trillebør eller lign. da
det ikke vil være muligt at køre på området med bil. Reglen om "Først til mølle" gælder.
Adgangsveje: Damvej mellem 39 og 41 samt mellem 33 og 35.
--------------
30. oktober 2013:
Stormen mandag den 28. oktober
Stormen i mandags har væltet flere af vores træer på de grønne områder. "kælkebakken" er lige nu spærret af et
væltet træ. Man kan dog krybe sig udenom ved at "klatre og kravle" lidt. Ferdi vil snarest søge at lave en passage.
Den sydlige trappe til "Indianerstien" blev totalskadet
Værre er det på den sydlige del af udstykningen - ved trappen ned mod jernbanen. Her er 2 store træer væltet og
deres rodklumper har simpelthen revet hele trappen op og gjort den ubrugelig. Her forestår et større arbejde og
det skal besluttes om trappen skal reetableres eller sløjfes. De fleste er nok mest stemt for at der fortsat skal være
en trappe, men det bliver så nødt til at være en helt ny og det risikerer at blive en ikke ringe udgift. Vi sonderer mu-
lighederne.
Vil du have noget gratis brænde?
Derudover er et par andre træer vætet. Disse skaber dog ikke nogen videre gene. Men vi vil da gerne opfordre
medlemmerne til at gå ud og skære op af det brænde de kan bruge fra de væltede træer. Det er gratis; eneste
betingelse er blot at man efterlader stedet i en ordnet og farbar tilstand.
Kan du fælde træer?
Enkelte træer, heriblandt et stort piletræ (på sidste græsområde ned mod Jernbanestien), er så beskadiget at de
også skal/bør fældes. Det er dog en opgave man kun gør, hvis man har det fornødne kendskab til det. Har du dette
kendskab (eller kender nogen...) så modtager vi gerne et tilbud. Udover det gratis brænde, kan der også blive tale
om en mindre honorering. Mail til post@dygrfor.dk eller ring til Ferdi (kassereren) på 4619 0595, hvis det har din
interesse.
10. maj 2013
Gebyrfri kontingentbetaling?
Fra sidste år blev det vedtaget at opkræve gebyr for de medlemmer der ikke var tilmeldt Betalingsservie (BS) og
altså dermed fik tilsendt et indbetalingskort. Gebyret er begrundet i de ekstra omkostninger som foreningen har
ved denne opkrævningsform. Det eventuelle gebyr opkræves bagud, således at dem der i år ikke betalte via BS,
bliver opkrævet gebyret på næste års opkrævning. De gebyrer der blev opkrævet i år gælder altså opkrævningerne
fra sidste år. Vi skal også gøre opmærksom på, at dette gebyr, der pt. er på 25,- kr., uværgerligt vil stige i de kom-
mende år. Det skyldes at vi, udover en variabel udgift pr. opkrævning, også har en basal udgift for overhovedet at
have muligheden for indbetalingskort kørende. Så desto flere der (heldigvis) tilmelder sig BS, desto færre bliver der
om at deles om denne basale udgift.
Det er til gengæld fuldstændig gebyrfrit, når man betaler sit kontingent via Betalingsservice (BS).
Endnu en mulighed for gebyrfri indbetaling bliver nu, at man kan betale direkte til vores bank. Det forudsætter at
man - hvert år - selv orienterer sig om, hvilket beløb der skal indbetales og selv sørger for overførselen, samt at det
sker senest på sidste rettidige indbetalingsdato. Disse oplysninger vil fremgå af hjemmesiden under menupunktet
Foreningen/Bestyrelsen. Man skal dog tilmelde sig denne ordning, så vi kan hive pågældende medlem ud af op-
krævningssystemet. Det betyder også at medlemmet ikke modtager hverken opkrævning eller særskilt advis. Ge-
nerelt er det at fremsende en opkrævning egentlig en service og hvis man ikke vil have den "service" skal man ud-
trykkelig fraskrive sig den. Det gøres i form af en aftale som man udfylder og indsender. Klik her for at hente den-
ne formular. Den kan udfyldes på skærmen og sendes som e-mail. Vær dog obs på, at alle felter skal være udfyldt,
før den kan sendes. Når aftalen er godkendt, vil den blive returneret med påtegning (via mail) til medlemmet. Man
skal være opmærksom på, at man ikke må være i restance og at eventuelle opkrævningsgebyrer - der ellers først
skulle betales til næste år - skal være indbetalt forlods.
Vi anbefaler dog at man lader sit kontingent tilmelde BS, da dette har den højeste grad af sikkerhed både med
hensyn til selve betalingen og at det sker rettidigt. Den nye ordning er kun indført efter forslag fra ét medlem.
17. april 2013
Manglende kontingentbetalinger
Desværre er der igen enkelte der endnu ikke her betalt deres kontingent. Sidste frist var 2/4. Til disse har vi nu ud-
sendt en rykkerskrivelse. hvor der er blevet påført et rykkergebyr på 100 kr. samt renter fra 1/3. Gebyret dækker
foreningens ekstraomkostninger og er ikke udtryk for ekstra fortjeneste. Vi oplever ikke sjældent, at skyldneren så
hurtigt finder det gamle indbetalingskort og kun betaler det oprindelige beløb. Men den går ikke, gebyr og renter
skal også betales og gør man ikke det, så får man flere rykkere, hver rykker med nyt gebyr på 100 kr. Udgiften er jo
afholdt af foreningen og årsagsvolderen er jo det pågældende medlem selv.
om Kontingent til ti-
den fra Parcelhusejernes Landsforening.
15-feb-2013
Udvidet nabohjælp?
På TV2 er der i den seneste tid kørt en kampagne for STOP TYVEN. Der er mange tiltag man kan gøre. En af de nye
muligheder er indførelse af et nyt alarmkoncept. Kort fortalt går det ud på installation af et elektronisk alarmsy-
stem, som virker trådløst. Det går dog ikke til en vagtcentral, men til ens nærmeste naboer, der således vil være i
stand til at reagere langt hurtigere end et vagtfirma normalt kan. Alarmeringen sker trådløst og kræver ikke inter-
net-, telefon- eller GSM-forbindelse. Naboernes opgave er så blot at samles og observere; evt. alarmere politiet.
Hvis indbrudstyven opdager en sådan aktivitet, ønsker de at fordufte hurtigere end de kom. Når politiet så kom-
mer kan alle disse "vidner" forhåbentlig bidrage med signalement, undløbsretning osv. Hvis indbrudstyven ikke
opdager, hvad der sker udenfor, kan politiet måske nå at fange ham. Det er nemlig værd at bemærke, at når politi-
et får melding om igangværende indbrud, så kommer de meget stærkt frem til gerningsstedet.
Du kan læse mere om systemet ved denne brochure (
) eller på adressen
www.næralarm.dk
.
Normalt er grundejerforeningen ikke mellemled for firmaer der vil sælge produkter til vores medlemmer, men her
har vi valgt at gøre en lille undtagelse, fordi systemet bygger på en forudsætning om et vist fællesskab og her kan
grundejerforeningen jo være et koordinerende led. Men ellers er grundejerforeningen - på ingen måde - økono-
misk involveret eller forpligtet.
For at systemet kan startes op, kræver det en deltagelse på mindst 10 parceller og er den interesse til stede, tilby-
des medlemmerne en rabat på 2.000 kr. på grundpakken til 4.495,- kr. og 25% på evt. supplerende tilbehør. Du
kan se pristilbuddet ved at
.
Det er en udvidet form for nabohjælp, som vi bør overveje at gå ind i. Hvis der er bred interesse for det, kan vi evt.
få arrangeret en demoaften, hvor en repræsentant fra alarmfirmaet kommer og demonstrerer og fortæller om sy-
stemets formåen + svarer på de måske mange spørgsmål, der kan opstå. Bestyrelsen vil derfor gerne have en til-
kendegivelse fra medlemmerne om man er interesseret i dette. Giv os en mail på
post@dygrfor.dk
om du er inte-
resseret, herunder interesse for en demoaften og eventuelt om denne demoaften kunne være i forlængelse af vo-
res kommende ordinære generalforsamling.
-------------------
13-jun-2012:
Affald, trækæppe og større sten på de grønne områder
.
For 2. gang i år skal vores plæneklipper repareres for et par tusinde kroner. Det skyldes skader som følge af træ-
kæppe og andre genstande der ligger og flyder på de områder, hvor der er græs. Når græsset er højt er disse gen-
stande ikke til at få øje på, når man kommer kørende med græsklipperen og så sker skaderne.
Vi mener at være klar over, at det ikke er vores medlemmer, der bare lader ting og affald ligge og flyde, men det er
vores medlemmer der skal betale - for enten den (måske påkrævede) forudgående oprydning eller også for de
skader der sker på vores plæneklipper. Derfor en opfordring til at fjerne kæppe o.l væk fra græsarealerne, hvis du
støder på sådan "tingester", under din vandretur.
13-jun-2012
Inspektionsrapport for legepladsen
Vi har nu modtaget den skriftlige rapport om vor legeplads' beskaffenhed. Du kan se
(PDF-fil).
31-maj-2012
Legepladsen nedlægges
Den 30. maj har vi - på foreningens begæring - fået gennemgået legepladsen af en uvildig og certificeret legeplads-
inspektør. Konklusionen er, at det ikke kan betale sig at gøre den forsvarlig, i forhold til hvad en ny legeplads vil
koste. En forsvarliggørelse af legeredskaberne ville betyde dels reparation af de skader der er og dels konstruktive
ændringer, så redskaberne kan opfylde de i dag gældende lovkrav, herunder bl.a., at der skal etableres faldunder-
lag på en stor del af hele legepladsen.
Da behovet for en legeplads er meget lidt udtalt, bliver der altså ikke tale om at udskifte den. Derfor vil den blive
fjernet totalt i nærmeste fremtid. Dette gælder alle legeredskaberne, da ikke et eneste af dem er sikkerhedsmæs-
sig forsvarlig at have på en offentlig tilgængelig legeplads.
Når vi modtager besigtigelsesrapporten vil den blive gjort tilgængelig her på hjemmesiden.
4-apr-2012
Nyhedsbreve udsendes ikke længere på print
Den ordinære generalforsamling vedtog bestyrelsens forslag om, at orientering fremover kun sker via vores hjem-
meside. Hvis du ønsker automatisk besked på din mail, når sådan orientering foreligger, da tilmeld dig vores ny-
hedsbrev (se øverst på denne side). Dette gælder også indkaldelser til og referater fra generalforsamlinger.
--------------------
11-nov-2011:
Snerydning i den kommende sæson
En forudsætning for eventuel påkrævet snerydning af vores veje er, at såvel fortove som veje er ryddet for parke-
rede biler, henstillet materiel, grusbunker, byggeaffald mv. Se nærmere i dette
der også er udsendt på
print til alle parceller.
20. oktober 2011
Muldvarpe på boldbanen under bekæmpelse.
Der er i dag foretaget "gasning" af muldvarpe på fællesarealernes fodboldbane. I et område begrænset af 2 advar-
selskilte tilrådes det ikke at børn eller hunde færdes. Mere specifikt kan man sige, at børn ikke bør lege der og at
hunde bør undgå at stikke snuden i jorden. Advarslen gælder så længe skiltene er placeret der, idet det er Mortalin
der fjerner skiltene, når bekæmpelsen er overstået.
26. juli 2011
Udlægning af gift
Der er konstateret mosegrise og/eller muldvarpe på dele af de grønne fællesarealer. Onsdag den 27. vil Mortalin
derfor starte en bekæmpelse af disse. Det sker muligvis ved udlægning af gift eller gasning de berørte områder.
Der vil blive opsat advarselsskilte i nødvendigt omfang, så derfor hold jeres husdyr på afstand, hvis I lufter dem på
dette område. Når "faren" er overstået (og skadedyrene væk) vil skiltene blive fjernet.
5. juni 2011
Beskæring af "skoven"
Vi har truffet aftale om en beskæring af "skoven", der ligger i den sydlige ende af fællesarealerne. Der vil ske en be-
skæring, så passage rundt om skoven bliver mere fri og åben. Også på stykket mellem fodboldbanen og legeplad-
sen vil der blive tyndet ud af de grene der hænger for lavt. Der er brug for beskæringer og udtynding mange ste-
der i udstykningen. Det nævnte er, hvad der sker i dette års etape. De følgende år er der planlagt lignende beskæ-
ringer andre steder på fællesarealerne.
Arbejdet iværksættes snarest muligt - lidt afhængig af vejret.
17. maj 2011
Vi er nu medlem af Parcelhusejernes Landsforening (PL)
Pr. 1. maj er foreningen medlem af PL og dette er hver enkelt af vores medlemmer også. I har formentlig allerede
fået første nummer af medlemsbladet "Mit Hus". Alle har nu adgang til at få vejledning fra PL og man kan også på
deres hjemmeside
www.parcelhus.dk
få en masse nyttig information. Visse dele af hjemmesiden har kun adgang
for medlemmer. Hvis du har behov for denne adgang skal du have et password, som du får ved at kontakte
. Du skal opgive medlemsnr. Det står på bagsiden af bladet "Mit Hus". Det er nummeret yderst til ven-
stre lige over dit navn.
1. marts 2011
Hjemmesiden er blevet redesignet.
Velkommen til 3. version af vores hjemmeside. Den er blevet redesignet helt fra bunden. Den har stadig samme
indhold men navigationen skulle være blevet nemmere. Der er også føjet endnu flere historiske referater til vort
arkiv, så de seneste 20 år nu er tilgængelig. Den første version af vores hjemmeside, så dagens lys i marts 2001.
Den blev fornyet ifm. kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 og nu her på hjemmesidens 10 års jubilæum
kommer så 3, version.
--------------------
26-Dec-2010:
Det kniber med snerydning og afhentning af affald
Det kniber desværre med at komme rundt for de store biler på visse dele af vores vejnet. Det skyldes ulovligt
parkerede biler. Således er parkerede biler ved starten af vejstykket fra nr. 27-85, årsag til at den kommunale
ryding og afhentning af affald er blevet droppet. Vi havde også problemet lørdag nat, hvor den af os hyrede plov
sad fast i en halv time, fordi den ikke kunne komme tilstrækkelig rundt.
Nu har vi fået lavet en aftale, hvor der kommer en gummiged og prøver at skrabe det værste sammen. Entrepre-
nøren kan imidlertid ikke komme før mandag morgen kl. 7:00. Derfor: Væk med alle parkerede biler; dels for man
kan komme til, men også for at undgå at billerne bliver "begravet".
18-Dec-2010
Snerydning er på vej
Alle har vel lagt mærke til det voldsomme snevejr. Til orientering skal oplyses at vi har bestilt rydning af alle vores
veje (også dem som kommunen ikke rydder). Rydningen sker med plov, men den kan først komme i løbet af afte-
nen/natten, da statsvejene skal ordnes først og snevejret ophøre.
Det skal bemærkes, at det er en forudsætning for rydning, at biler ikke er parkeret på vejene (det må de jo heller
ikke ifølge reglerne), da ploven er ret bred. I fald der alligevel er parkerede biler og ploven kan komme forbi, vil
sneen blive skubbet ind foran eller bag ved bilen.
Det skal især bemærkes, at hvis der f.eks. i begyndelsen af en vej holder biler parkeret på en sådan måde, at plo-
ven kun vanskelig kan passere, så er det hele vejen der ikke bliver ryddet.
11-Okt-2010
Kommunen vil gøre vores veje til privat fællesvej
Det er konsekvensen, hvis kommunen vedtager det fremlagte budgetforlig på onsdag den 13/10. Det vil betyde at
hver parcel fremover skal betale et sted mellem 1.000,- og 1.400,- kr. om året til en vejfond, idet vi så fremover selv
skal betale både vedligeholdelse og renovering af veje, fortov og vejbelysning. Der kan læses meget om dette uri-
melige på Parcelhusejernes Landsforenings hjemmeside. Det seneste er dog at Transportministeren tilsyneladen-
de vil foretage et lovindgreb der forhindrer dette. Læs
artikel
herom.
9-Aug-2010
Borgermøde om trafikken i Gadstrup
Roskilde Kommune inviterer til borgermøde om trafiksituationen i hele Gadstrup. Det foregår torsdag den 26/8 kl.
19:00 på Gadstrup Skole. Læs invitationen
her
.
5-Maj-2010
Kontingentrestancer.
Nogle medlemmer er igen igen i restance. Det er utroligt at bestyrelsen skal have besvær med at inddrive et så lat-
terlig lavt kontingent som vores. Efter vi er gået over til PBS-opkrævning burde der ikke længere være nogen und-
skyldninger for sene indbetalinger. For at tilgodese de medlemmer der altid er rettidig med deres betaling har be-
styrelsen besluttet en 0-tolerance over for de "modvillige". Disse har samtidig fået tilsendt en oplysningsfolder om
konsekvenser mv. Se folderen ved at klikke
her
.
13-Feb-2010:
Orientering om indførsel af BetalingsService
Fra år 2010 opkræves kontingentet via Pengeinstitutternes BetalingsService.
for at læse vort orienterings-
blad herom (udsendes også sammen med den kommende indkaldelse til GF).
---------------------
28-Maj-2009:
Hvad med en ny og gratis legeplads?
Vores legeplads er i en ret dårlig tilstand. En del foreslår den nedlagt, medens andre siger vi skal beholde den.
Rent faktisk er den udskiftningsmoden, men sådan en udgift kan nemt løbe op i en kvart million. Læs nærmere i
nyhedsbrevet fra maj 2009. Heri henvises til en brochure om sponsoreret legeplads - den kan du
---------------------
20. juni 2007:
Nye vedtægter godkendt
Roskilde kommune har nu - uden bemærkninger - godkendt de vedtagne vedtægter.
27. maj 2007
Nye vedtægter vedtaget?
På den ekstraordinære generalforsamling 23/5, blev de nye love vedtaget. Disse kan ses under menupunktet "For-
eningen" og kan også downloades herfra. Se iøvrigt vores nyhedsbrev om dette samt om sankthans-bål og lidt om
beskæring af træer, hæk og buske. Læs mere.
25. feb. 2007
Snekaos!
Orientering om snerydningspligt og hvad vi har gjort og hvad man kan diskutere vi skal gøre. Læs
(PDF-fil).
1. jan. 2007
Goddag til Roskilde.
Ramsø kommune er nu blevet en del af Ny Roskilde. Vi har ajourført vores hjemmeside og samtidig tilført den et
nyt og friskere design. I menuen Links er der under "Roskilde Kommune" en række hurtige links til direkte opslag
på hyppig søgte oplysninger - så er I fri for selv at lede rundt efter dem :-)
------------------------
15. nov. 2006:
HUR og Roskilde Amt har nu blåstemplet udvidelsen af
Roskilde Lufthavn?
Blandt politikerne i HUR og Roskilde Amt var der kun ringe modstand mod den foreslåede udvidelse. Modstander-
ne er meget skuffede over at der ikke blev "flyttet et eneste komma" og føler ikke at de mange højt kvalificerede
indlæg er blevet iagttaget. Mange organisationer er for øjeblikket ved at udarbejde en klage til Naturklagenævnet.
Det samme er borgmestrene i 4 omkringliggende kommuner, deriblandt Ramsø kommune.
15. okt. 2006:
Indsigelse mod udvidelse af Roskilde Lufthavn?
Ingen tvivl om at vi er enige om, at vi er imod mere støj, møg og fourening. Blandt vores medlemmer har vi mange
der siger nej til en udvidelse af Roskilde Lufthavn. Vi ved også at der er nogle der bifalder den. Alt i alt er det et po-
litisk spørgsmål som bestyrelsen ikke har mandat til at udtrykke synspunkter for, på foreningens veg
ne.
--------------
20. nov. 2005:
Naturklagenævnet har afsagt kendelse om "Nyttehaverne"
Naturklagenævnet har netop stadfæstet Fredningsnævnets afgørelse, hvormed der nu vil blive tilladt udstykning til
3 parcelhuse samt at det øvrige områdes fredningsbestemmelser skærpes. Dette område ryddes fuldstændig og
der skal sås græs. Dette areal overtages og vedligeholdes af kommunen og bliver et offentlig areal.
Mange vil sikkert fortsat være fortørnet, få vil givetvis juble men alt i alt er det vel ikke den værste udgang sagen
kunne få.
Læs Dagbladets artikler fra 19/11-2005 - efterfulgt af formandens resumé og kommentarer. Klik
her
.
10/05-2005:
Naturklagenævnet besøgte "Nyttehaverne" igen den 9. maj
2005
Trods års tovtrækkeri om ophævelsen af den såkaldte Exner-fredning omkring Gadstrup Kirke, var der i går livlig
debat, da Naturklagenævnet for anden gang besøgte området omkring kirken. Her ønsker en privatmand at op-
føre tre parcelhuse mod en delvis ophævelse af fremningen. Modstanderne derimod raser over, at kommercielle
interesser skal tilsidesætte den principelle fredning, der er udstedt for områder omkring cirka 4.000 kirker landet
over. Klik
her
----------------
25/10-2004:
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet har den 25/10-04 truffet afgørelse om det af kommunen fremsatte fredningsforslag for nytteha-
vegrunden. Dette forslag blev tiltrådt og betyder at der herefter kan udstykkes 3 parceller i det ene hjørne og at
kommunen overtager resten af arealet som forinden skal være ryddet for træer og buske. Læs afgørelsen
her
(PDF-fil 140K)
25/06-2004
Vedtægterne godkendt af Ramsø Kommune
Efter ændring af vedtægterne på den ekstraordinære generalforsamling den 27/05-2004, har vi nu modtaget kom-
munens endelige godkendelse. På download-siderne kan de hentes som PDF-fil.
Bemærk: Alle medlemsparceller vil i den kommende tid modtage et nyt eksemplar af vedtægterne. Gem dette som
et tillæg til skødet.
03/02-2004:
Kommunen har udsendt tillæg til kommuneplanen samt
lokalplan for nyttehaverne.
Læs begge planer
her
.
-----------------
03/11-2002
:
Der kommer slet ingen antennemast op på vores område eller
i Gadstrup overhovedet.
Sonofon har annulleret lejekontrakten og løber fra i hvert fald deres moralske ansvar og måske også juridiske
ansvar. Læs
her
(
Red. 2011:
det meste af sagen er samlet i et udtræk fra gammel hjemmeside)
23/06-2002:
Kommunen nægtede (i første omgang) opsætning af
antennemasten.
Beslutningen og konklusionen opfattes dog forkert af nogle. Læs nærmere redegørelse her.
02/04-2002:
Der indkaldes til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,
onsdag den 24. april kl. 19:00 i Gnisten.
Der skal tages beslutning om rejsning af mobilmast og indtægten herfor til grundejerforeningen. Læs indkaldelse
og redegørelse ved at klikke
her
(PDF-fil).
------------
05/07-2001:
Nu foreligger afgørelsen omkring nyttehaverne.
Naturklagenævnet har afsagt deres kendelse. Læs afgørelsen
her
.
29/03-2001:
Støjplage
Fra generalforsamlingen 15/3, blev det henstillet at medlemmerne - på lørdage, søn- og helligdage - i månederne
juni-aug. incl., undlader at bruge støjende maskiner etc. i tidsrummet kl. 12:00-15:00.
29/03-2001:
Grundejerforeningen har nu fået sit eget domæne.
Nu er vi på: http://www.dygrfor.dk
Genvejsmenu:
Skift til…